تعبیر خواب پاشنه پاي

محمدبن سيرين گويد: پاشنه پا درخواب، دليل برنظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند كه پاشنه پاي او بشكست، دليل كه به كاري مشغول شود كه از آن پشيماني حاصل شود. اگر بيند كه پاشنه پاي او بشكافت يا مجروح شد، همين تاويل دارد، اما ندامتش از آن كمتر باشد. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند كه پاشنه پاي خود مي بريد و بخوردِ سباع و درنده مي داد، دليل كه آن چه به كسب حاصل كرده بخورد دشمنان دهد….
اگر بيند كه پاشنه پاي او بيفتاد، دليل كه او را كار و كسب نباشد و درويش بيچاده گردد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!