تعبیر خواب

تعبیر خواب پالان

محمدبن سيرين گويد: پالان ديدن در خواب زن است. اگر بيند پالان داشت يا از شخصي به بها خريد، دليل كه زن خواهد يا كنيزك خرد. اگر بيند پالان بر پشت داشت، دليل كه مطيع و فرمانبردار زن شود و بر وي مستولي گردد. اگر بيند پالان از وي ضايع شد، دليل است كه زن از وي جدا شود و يا طلاقش دهد. جابر مغربي گويد: اگر ديد پالان پاكيزه نو داشت، دليل است كه زن مستور سازگاري بخواهد و از او خير و منفعت يابد.
اگر بيند پالان درشت و چركين داشت، دليل است كه زني از ستيزه روي و ناسازگار و از وي مضرت بيند.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه