تعبیر خواب

تعبیر خواب پروانه

محمدبن سيرين گويد: پروانه درخواب، مردي ضعيف و نادان است كه خود را به ناداني در هلاك اندازد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پروانه از پس پشت او بپريد و آن كس او را نگرفت، دليل كه به كنيزكي دوشيزه دست دراز كند از او مضرت نرسد….
اگر بيند پروانه را بكشت يا در دست او هلاك شد، دليل كه فرزندش هلاك شود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه