تعبیر خواب

تعبیر خواب پر

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد او را پرها است چون پرمرغ، دليل كه او را مهتري و بزرگي است به قدر پرها و بعضي ازمعبران گويند: پر ديدن به خواب، قوت پناه است. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد پرها داشت و مي پريد، دليل است كه به سفر رود و كارش نيكو شود.
اگر بيند با خود پر مرغ داشت، دليل است كه به قدر آن وي را خير و منفعت حاصل شود. اگر بيند پرهاي او بيفتاد، دليل كه از بزرگي و جاه بيفتد مالش نقصان گردد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه