تعبیر خواب

تعبیر خواب پشت

محمدبن سيرين گويد: پشت در خواب ديدن، مردي بود كه از او قوت و ياري و پناه طلبد. اگر بيند پشت او بشكست، دليل است آن كس كه پشت و پناه او بود، از دنيا رحلت كند. اگر بيند كه زخمي به پشت او رسيده، دليل است كه رنجي و آفتي بر كسي رسد كه پشت و استظهار او بود. ابراهيم كرماني گويد: مهره هاي پشت او، قوت و فرزند بود و هر صلاح و فساد كه در مهره هاي پشت بود، تاويلش بر قوه و فرزندان بيننده خواب رسد. اگر بيند كه پشت او درشت و با قوت بود، دليل است كه او را فرزندي به تن قوي و دانا و عاقل بود. اگر بيند چيزي بر پشت گرفت، …
دليل كه به قدر آن گراني و غم و اندوه به وي رسد. اگربيند كه مرده بر پشت گرفت، دليل است كه مونت كسان مرده به وي است. اگر بيند پشت وي برگشت، دليل است كه حال او بد شود. جابر مغربي گويد: پشت دشمن به خواب ديدن، ايمني بود از شر دشمن و ديدن پشت زن، دليل برگشتن دنيا است. اسماعيل بن اشعث گويد: پشت به خواب ديدن، برادر بود. اگر بيند كه پشت او بشكست، دليل كه برادرش بميرد. اگر بيند پشت او همي درد مي كرد، دليل است كه وي را از برادر يا از مهتر غم و اندوه رسد. اگر بيند كه به سبب علتي پشت او را داغ كردند، دليل است بر صلاح دين و دنياي وي. اگر بيند كه پشت به ديوار داد، دليل است كه به سفر رود و مال حاصل كند. حضرت امام محمد صادق فرمايد: پشت به خواب ديدن بر دوازده وجه است. اول: قوت، دوم: برادر ديني، سوم: يار، چهارم: پادشاه، پنجم: وزير، ششم: حجت، هفتم: پدر، هشتم: برادر، نهم: پسر، دهم: مال، يازدهم: ياري دادن، دوازدهم: جد پدر. و معبران گفته اند: ديدن پشت، كافران را ايمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق اخلاص.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه