تعبیر خواب

تعبیر خواب پشم

محمد بن سيرن گويد: پشم در خواب ديدن از همه وجهي، مال حلال و روزي بود و پشمي كه بافته نباشد، بهتر بود و نيكوتر. اگر بيند كه پشم داشت يا كسي بدو داد يا بخريد يا به موقع خويش است، دليل است كه به قدر آن او را مال حاصل شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه پشم از خويشتن دور همي انداخت، دليل است كه مال خود را تلف كند. اگر بيند كه پشم را همي سوخت، دليل است كه مال خود را هزينه كند. اگر بيند كه بر تن او جامه پشمين است، دليل كه او را مال از زنان حاصل شود. اگر بيند جامه پشمين يا پنبه خريد يا بستري از پشم داشت …
دليل كه زني توانگر بخواهد. جابر مغربي گويد: پشم اشتر در خواب، مال بود از قبل پادشاه، معبران گويند ميراث بود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه