تعبیر خواب پشه

محمدبن سيرين گويد: پشه، مردي ضعيف و خوار و ناكس است و كاري اندك و حقير كند. اگر بيند با پشه جنگ مي كرد، دليل كه با مردي ضعيف خصومت كند. اگر بيند پشه به گلوي او فرو شد، دليل كه با مردي حقير به كاري حقير مشغول شود و از او اندك چيزي بدو رسد. اگر بيند پشه بسيار بر تن او جمع شدند و او را مي گزيدند، دليل كه بر زبان مردم عوام افتد و از ايشان به وي مضرت رسد، زيرا كه پشه خون مردم را مي مكد. اگر بيندپشه درگوش يا در بيني او فرو شد و از او رنج و گزند يافت، دليل كه از مردم ضعيف بدو رنج رسد و گزند. ابراهيم كرماني …
گويد: اگر بيند كه پشه بسيار به خانه او در آمدند، دليل كه او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه پشه گان غلبه كردند و درخانه او جمع شدند، دليل كه بر دشمن ضعيف ظفر يابد. اگر بيند كه پشه در بيني او شد و بيرون نيامد، دليل كه در محنت و بلا گرفتار شود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!