تعبیر خواب

تعبیر خواب پلاس

ابراهيم كرماني گويد: پلاس درخواب ديدن، درويشي بود مصلح و پارسا و ديندار و از قول و مال با امانت، اگر بيند پلاسي پوشيده داشت، دليل كه او را باچنين مردي صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند پلاس بسيار داشت، دليل كه به قدر آن او را نعمت حاصل شود …
معبران گفته اند: پلاس مالي حلال است، اگر به خواب ديد پلاس نو يافت، دليل كه زن پارساي توانگر بخواهد و از او خير و منفعت بيند. اگر مردي بيند پلاس نو بخريد، دليل كه كنيزك پارسا بخرد و از او خير و منفعت يابد.

 

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه