تعبیر خواب

تعبیر خواب پل

محمدبن سيرين گويد: پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند. ابراهيم كرماني گويد: پل در خواب تاويلش نيكو باشد. اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند. اگر ديد بنائي بر پل مي نهاد و عمارت مي كرد، دليل كه ولايت و شاهي يابد و مال بسيار او را جمع شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردي است كه همه مردمان را به كار آيد و حاجت همه كس را روا كند. دوم: پادشاه. سوم: نيكوئي و كامراني يافتن. چهارم: مال بسيار حاصل …
كردن. اگر بيند پل بيفتاد و خراب شد، دليل است بر تباهي حال پادشاه و نقصان ملك او.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه