تعبیر خواب

تعبیر خواب پنبه

محمدبن سيرين گويد: به خواب مال حلال است به قدر آن كه ديده بود و پنبه دانه به خواب، دليل بر مال است كه آسان به دست آورد بي رنج و تعب. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول: حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن.

 

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه