تعبیر خواب

تعبیر خواب پند دادن

محمدبن سيرين گويد: اگر مردي بيند كه كسي او را پند مي داد، كه در آن پند، او را صلاح دين و رستگاري آخرت بود، دليل كند بر بشارتي كه در آن خير دين و دنياي او بود. اگر به خلاف بيند، دليل بر فساد و تباهي دين و دنياي او بود. جابر مغربي گويد: پند دادن درخواب كسي را، اگر در آن صلاح دين است، نيك است و پند دهنده فرشته مقرب است، كه بشارت دهد صاحب خواب را به خيرات، كه بدو خواهد رسيد، تا شكر آن بجاي آورد و پند دادني كه در آن فساد دين است، پند دهنده آن ديو رجيم است، كه او را خبر مي دهد از فساد كار او و توبه بايد …
كردن و به خدا بازگشتن، تا او را از شر و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالي رسته گردد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه