تعبیر خواب پهلو

محمدبن سيرين گويد: پهلو در خواب زن است. اگر بيند پهلوي چپ او آماس كرده بود، دليل كه زن و كنيزك او هر دو آبستن شوند. اگر بيند پهلوي او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوي او بيفتاد، دليل كه زن او بچه بي هنگام بيفكند. اگر بيند هر دو دست بر پهلو نهاده، دليل كه وي را غمي سخت رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي به خواب ديد استخوان پهلوي او شكسته است، دليل كه از پدر يا مادر يا عيال، وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند پوست پهلوي چپ وي جدا شد و بيفتاد، دليل كه مال و عيالش هر دو تلف شوند. اگر بيند هر دو …
پهلوي او زرد شده، دليل كه عيالش رنجور شود. اگر بيند پهلوي او سوراخ شده و از آن گوري بيفتاد، دليل كه او را فرزندي عالم آيد و پارسا. اگر بيند هر دو پهلوي او فراهم آمد، دليل كه وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند پهلوي وي قوي و بزرگ شده، دليل بود بر درستي دين و قوت عيال او. اگر بيند پهلوي وي كوچك و ضعيف بود تاويلش به خلاف اين است كه گفتيم. جابرمغربي گويد: پهلوها در خواب، دليل بر زنان است، زيرا كه زنان از پهلوي مردان افريده شده اند. پس هر خير و شر كه در پهلو بيند، تاويل آن بر زنان بازگردد. اگر بيند او را پهلوهاي بسيار بود، دليل كه به قدر آن زنان و كنيزان واصل شود. اگر بيند از پهلوي او ماري بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پهلو در خواب بر پنج وجه است. اول: زن، دوم: دختر، سوم: كنيزك، چهارم: خادم، پنجم: پيرزني كه در خانه است.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!