تعبیر خواب

تعبیر خواب پوستين

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه پوستين پوشيده بود و وقت زمستان بود، دليل است كه چيزي به وي رسد جهت وجه معيشت او. اگر در وقت تابستان بود، همين دليل كند، ليكن سرانجام غمناك شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد پوستين سمور پوشيده داشت، دليل كه زني توانگر خواهد. اگر پوستين روباه از نو پوشيده داشت، دليل زني كه خواهد توانگر و پارسا، ليكن فريبنده و حيله گر است. اگر بيند پوستين خرگوش پوشيده است، دليل كه زني بدكار خواهد. اگر ديد پوستين سنجاب پوشيده داشت، دليل كه زني ناسازگار خواهد. اگر ديد پوستين …
گربه پوشيده بود. دليل كه زني خوبروي به زني خواهد و دزد و بي امانت است. اگر ديد پوستين موش پوشيده داشت، دليل كه زني پليد به زني خواهد. اگر ديد كه پوستين وي دريده يا سوخته يا ضايع شده، دليل بر غم و اندوه است.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه