تعبیر خواب

تعبیر خواب پوست

حضرت دانيال گويد: پوست تن مردم درخواب، آرايش و كدخدائي مردم است. محمدبن سيرين گويد: اگر پوست مردم سترد مال و بركت است. اگر كسي پوست تن خود را برخاسته ديد، دليل كه سر و راز وي گشاده شود و مال او تلف شود. اگر پوست تن خود را كبود يا سياه ديد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد پوست پايش روشن بود، دليل كه كارش خاسته شود. ابراهيم كرماني گويد: پوست جمله چهارپايان به خواب ديدن مال است و پوست شتر ميراث است از مردي بزرگ و پوست گوسفند، صاحب را روزي است. اگر پوست درخت سبز ديد، خداوندش روزه دار است. اگر ديد كه پوست …
از مسلوخ بازگردد، دليل كه از آن كس كه بدو منسوب است، مالي بستاند. اگر ديد سرائي بنا كرداز بهر پوست باز كردن، دليل كه اگر آن كس قصاب بود در سراي او ديوار نهند. اگر معلم بود، بر كودكان ستم كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه پوست گاوي باز مي كرد، دليل كه آن كس شغلهاي كهن و چيزهاي تباه شده را به سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهي ميانجي كند و چون اميران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف كند در كارهاي بسيار.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

نوشته های مشابه