تعبیر خواب پياله

محمدبن سيرين گويد: پياله در خواب كنيزك است، كه با وي عشرت و طرب كند. اگر بيند از پياله آب يا گلاب مي خورد، دليل كه با كنيزكي به حلال جمع شود و از وي فرزند مصلح بياورد. اگر بيند كه آن گلاب يا آب از پياله بريخت، دليل كه فرزند وي بميرد…
امام جعفر صادق فرمايد: پياله در خواب بر دو وجه است. اول: كنيزك. دوم: خادم.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!