تعبیر خواب

تعبیر خواب پيسي

محمد بن سيرين گويد: پيسي در خواب، مال و توانگري است. اگر بيند تن او پيس شد، دليل كه به قدر آن مال و نعمت يابد و بعضي از معبران گويند: پيسي در خواب ميراث است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پيسي در خواب بر چهار وجه است.اول: مال. دوم: ميراث. سوم: منفعت. چهارم: كار مشكل…
جابر مغربي گويد: اگر بيند با مردي پيس او را صحبت بود، اگر آن مرد مصلح و مستور است، دليل كه او را منفعت آخرت بود. اگر آن مرد مفسد و بخيل است، دليل كه او را از حرام منفعتي رسد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه