تعبیر خواب پيشي گرفتن

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد در كاري بر كسي پيشي گرفت از كارهاي دين، مثل عبادت يا حج و غزا و آن چه بدين ماند، دليل كه در آخرت رستگاري يابد و او را نزد خداي تعالي ثواب است. اگر از كسي بر كار دنيائي پيشي گرفت، دليل كه عز و اقبال و مال يابد…
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پيشي گرفتن درخواب در كارهاي خير و صلاح، دليل بر خير و صلاح دو جهاني است. اگر ديد پيشي گرفت در كار شر و فساد، دليل كند بر فساد دو جهاني.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!