تعبیر خواب پيمانه

محمدبن سيرين گويد: پيمانه در خواب، نظام كار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پيمانه راست است و بعضي گويند: پيمانه در خواب، ميانجي بود. اگر بيند كه پيمانه بِسِتُد يا كسي بدو داد، دليل كه راستي و انصاف كند در معامله و داد وستد به حق كند. اگر بيند كه پيمانه بشكست يا بسوخت، دليل كه خداوندش را بيم مرگ است…

اگر بيند كه از پيمانه چيزي وزن مي كرد، اگر از اهل علم بود، دليل كه قاضي شود، اگر از اهل علم نباشد، دليل كه از بهر داوري به قاضي محتاج شود و به قول ديگر، پيمانه در خواب، مردي است راستگوي و منصف، كه داد مردمان دهد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!