تعبیر خواب

تعبیر خواب پي

محمد بن سيرين گويد: پي در خواب، جمع كننده حال و كار او است. اگر به خواب بيند كه پي بر اندام او خشك شد يا يكي است، دليل كه دوستي كه جمع كننده كار وحال او بود، از او غائب شود، يا از دنيا رحلت كند. اگر بيند پي ها بر تن او خشك شدند، دليل كه از دوستان مفارقت جويد….
ابراهيم كرماني گويد: پي هاي تن، دليل بر خويشان و اهل بيت است. اگر بيند پي هاي او درشت و قوي بودند، دليل كه خويشان و اهل بيت او بدحال و ضعيف شود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه