تعبیر خواب چكاوك

به فارسي قبره خوانند و تاويلش در خواب، فرزند يا غلام بود. اگر در خواب بيند كه چكاوك نر بگرفت، يا كسي به وي داد، دليل است غلامش را فرزند آيد، چنانكه اگر چكاوك نر است، غلام را پسر آيد. اگر ماده بود، غلام را دختري آيد. ابراهيم كرماني گويد: چكاوك در خواب، مردي است شيرين سخن، غريب و كم آزار و چرب زبان. اگر بيند كسي چكاوكي وي را عطا داد يا بگرفت، دليل كه با چنين مردي او را صحبت افتد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

 

مطالب مشابه را ببینید!