تعبیر خواب چهارپاي

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند چهارپائي را فرا گرفت و آن چهارپاي مطيع و فرمانبردار است، دليل كه به قدر و قيمت آن چهارپاي از مردي بياباني او را منفعت رسد. اگر بيند رمه چهارپايان دشتي پيش او حاضر بودند و مطيع او شدند، دليل كه گروهي كه مسكن ايشان در بيابان است مطيع او شوند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند چهارپايان دشتي را مي پرستيد، دليل كه مردمان دانا را خدمت كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه چهارپائي با او سخن مي گفت، دليل كه بزرگي يابد. اگر بيند از چهارپائي گوشت مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!