تعبیر خواب چوب

محمدبن سيرين گويد: چوب در خواب ديدن، نفاق است و بعضي از معبران گويند: چوب در خواب مردي است كه در نفاق است. اگر بيگانه به وي دهد آن كس با وي نفاق كند و چوب كج در خواب ديدن، تاويل آن در خواب، چون تاويل چوب راست است. اگر چوب كج بود، كه سوختن را شايد، مرد منافق است و دروغگو.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!