مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب کبوتر + تعابیر خواندنی مختلف در مورد خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

ممکن است خواب کبوتر ببینید یا به کبوتری غذا می دهید و یا کبوتری را گرفتع اید یا خواب های دیگر با موضوع کبوتر ببینید که هر کدام از این خواب ها تعبیر خاص خود را دارند. برای خواندن تعبیر خواب کبوتر در ادامه همراه ما باشید.

کبوتر سفید در خواب نماد وفاداری و صلح است و بعضی از معبران اسلامی تعبیر خواب کبوتر را به معنی زن می دانند، پس گرفتن کبوتر در خواب و رویا می تواند نشان دهنده ازدواج فرد خواب بیننده باشد، در ادامه تعابیر مختلف کبوتر را از دیدگاه معبران اسلامی و غربی می خوانید.

تعبیر خواب کبوتر 

تعبر خواب کبوتر از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن کبوتر در خواب از دیدگاه امام صادق (ع) به معنای مال، ریاست و نامه می باشد و ابن سیرین آن را بیانگر زن گرفتن می داند، به طوری که اگر کسی خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد، تعبیر آن خوردن مال یک زن است، همچنین تونی کریسپ در کتاب تفسیر رویا، دیدن کبوتر در خواب را نشانه صلح، تجربه های مذهبی، پیوند و خویشاوندی و نیز آگاهی شخص از توانایی ها و پتانسیل خود می داند. برای آگاهی از تعابیر دیگر کبوتر، این مطلب را تا پایان بخوانید.

تعبیر خواب کبوتر از دیدگاه ابن سیرین

دیدن کبوتر در خواب به معنی زن است. در صورتی که خواب ببینید، کبوتر گرفته اید یا کسی به شما کبوتر داده است، بیانگر آن است که با زنی ازدواج خواهید کرد.

اگر خواب ببینید که دارای جوجه کبوتر های زیادی هستید، یعنی اینکه از سوی زن ها سود و منفعت به شما می رسد و یا به خاطر زن ها به غم و اندوه دچار خواهید شد.

اگر کسی در خواب ببیند که از گوشت کبوتر می خورد، یعنی اینکه مال و اموال زن را مصرف خواهد کرد.

اگر مردی خواب ببیند که کبوتری را زد و انداخت، تعبیر آن رها کردن زنش به خاطر حرف های دیگران می باشد.

تعبیر خواب جابر مغربی

اگر کسی خواب ببیند که کبوتر دارد، بیانگر آن است که مسافر وی از سفر باز می گردد.

در صورتی که ببیند، کبوتر های زیادی در خانه دارد، تعبیر آن فرزند دار شدن به تعداد زیاد است.

اگر زنی خواب کبوتر را ببیند، نشانه آن است که ازدواج کرده و صاحب فرزند دختر خواهد شد.

اگر کسی در خواب ببیند که کبوتر بازی (کفتر بازی) می کند، دلالت بر انجام کار باطلی می باشد و کبوتر خانه نشانه ناحق بودن می باشد.

 

 

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب مطیعی تهرانی

اگر شخصی خواب ببیند که کبوتران زیادی بر بام خانه وی نشسته اند، نشانه آن است که ثروتمند خواهد شد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق (ع)

دیدن کبوتر در خواب بر پنچ وجه می باشد :

  • زن
  • مال
  • کنیزک
  • نامه ای که از غایبی رسد.
  • ریاست

تعبیر خواب آنلی بیتون

اگر کسی خواب یک دسته کبوتر سفید را ببیند، یعنی اینکه در آینده در کارش پیشرفت خواهد کرد و نیز زندگی صلح آمیزی خواهد داشت.

دیدن کبوتر در خواب نشان دهنده وفاداری دوستان بوده و نیز بدست آوردن منفعت (محصولات فراوان) می باشد.

اگر کسی در خواب صدای محزون کبوتران را بشنود، بیانگر آن است چشم به یاری کسی دارد، اما در اثر مرگ یا از دست دادن نا امید و اندوهگین می شود.

اگر کسی خواب کبوتر مرده را ببیند، تعبیر آن جدا شدن زن و شوهر به دلیل مرگ یا بی وفایی می باشد.

آوردن نامه توسط کبوتر در خواب نشانه وصال و رسیدن عشاق به یکدیگر می باشد، ضمن اینکه معنای آن باخبر شدن از احوالات دوستی می باشد که دور از شما زندگی می کند.

جفت گیری کبوتران در خواب و لانه سازی آنها بیانگر روزگار پر از صفا و صلح آمیز و زندگی در خانه ای زیبا با ناز و نعمت و همراه فرزندانی حرف شنو و مطیع می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که کبوتر نامه ای که خبر از محکومیت تان دارد را به شما برساند، بیانگر آن است که بیننده خواب و یا یکی از نزدیکانش دچار بیماری سختی شده و نیز زیان مالی فراوانی خواهد دید.

اگر کسی خواب شنیدن صدای کبوتران از آشیانه را ببیند، دلالت بر آن دارد که صاحب خانواده و فرزندانی حرف گوش کن و مطیع می شود. همچنین اگر دختری این خواب را ببیند، یعنی اینکه به زودی با مرد دلخواهش ازدواج می کند.

در صورتی که کسی خواب ببیند با تفنگ کبوتران را نشانه گرفته است، بیانگر آن است که خشونت ذاتی وی در زندگی اش هویدا می شود.

اگر کسی خواب ببیند که کبوترانی سفید در حال پرواز می باشند، نشانه شنیدن خبرهایی خوش می باشد.

معبران مختلف دیدن کبوتر در خواب را نشانه زن می دانند، اما کبوتر در خواب نماد صلح و دوستی می باشد؛ به طور کلی دیدن کبوتر در خواب نیکو بوده و تعبیر خواب کبوتر سفید بهتر می باشد.

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر از دیدگاه مطیعی تهرانی

اگر فردی خواب ببیند که به کبوتر دانه می دهد، معنای آن آشتی کردن با کسی است که از وی قهر بوده است و در صورتی که بیننده خواب جوان باشد، بیانگر عاشق شدن وی است.

اگر زنی که از شوهرش جدا شده خواب ببیند به کبوتر دانه می دهد، نشانه آن است که با شوهرش آشتی کرده و به خانه اش باز خواهد گشت به خصوص اگر کبوتر حرم را خواب دیده باشد، ضمن اینکه دانه دادن به کبوتر حرم در خواب بسیار نیکو می باشد.

در صورتی که دختری در خواب ببیند به کبوتر دانه می دهد، تعبیر آن ازدواج و شوهر کردن وی است.

همچنین اگر پدری در خواب ببیند که به کبوتر دانه می دهد، معنای آن، آماده کردن جهیز برای دخترش و فرستادن وی به خانه بخت است و یا اینکه برای پسرش زن می گیرد.

اگر شخصی که در زندان است، خواب کبوتر سفید را ببیند، تعبیر آن آزاد شدن از زندان و رهایی می باشد.

در صورتی که فرد بیماری، خواب کبوتر سفید را ببیند، بیانگر شفای وی می باشد و اگر شخص وامدار این خواب را ببیند، یعنی قرض و بدهی خود را می پردازد.

بخوانید:تعبیر خواب اسبتعبیر خواب مار

مطالب مشابه را ببینید!