مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب کلیسا و صلیب + معنی خواب و رویای کلیسا و صلیب شکسته از معبران اسلامی و غربی

در این بخش تعبیر خواب کلیسا، تعبیر خواب صلیب و صلیب شکسته را آماده کرده ایم و این تعابیر از معبران معروف اسلامی و غربی هستند.

کلیسا محل عبادت مسیحیان است و یکی از مکان های مذهبی در دنیا است و در کلیسا هم نمادهای صلیب و صلیب شکسته که نشانه های حضرت عیسی (ع) هستند را مشاهده می کنید و ممکن است در خواب ببینید و در ادامه تعابیر این دو موضوع را می خوانید.

تعبیر خواب کلیسا

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبله مسلمانان نماز می‌خوانی، توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد).

خالد بن علی بن محد العنبری در مورد کلیسا می گوید:

مشاهده کلیسا در خواب ممکن است، دروغ و بهتان و متهم دیگران یا بدعت و خوشگذرانی را نشان دهد. چنانچه کسی در خواب ببیند که خانه اش کلیسا شده است، نشانه این است که خانه او محل گردهمایی افراد بدعتگذار، گمراه و یا هوس باز می باشد.

آنلی بیتون در مورد دیدن خواب کلیسا می گوید:

چنانچه در خواب کلیسای در نقطه ای دور مشاهده شود، دلالت بر آن دارد که از خواسته هایی که مدتی قبل دنبالش بودید نا امید می شوید.

اگر در خواب با آشفتگی به کلیسا می روید، دلالت بر آن دارد که در تشییع جنازه کسی شرکت می کنید.

چنانچه در خواب ببینید کشیشی مانع ورود شما به کلیسا می شود، نشانه آن است که شما از دست دشمنان خود فرار می کنید.

چنانچه در خواب ببینید که وارد کلیسایی می شود نشانه این است که در آینده بیماری سختی می گیرید ولی اگر ببینید که موقع داخل شدن به کلیسا با کشیشی حرف می زنید، بعدها از سوی دوستان به دلیل نادرست بودن رفتار مورد انتقاد و سرزنش قرار می گیرید.

مطلب پیشنهادی: تعبیر خواب دوست و رفیقتعبیر خواب برهنه

تعبیر خواب ارتباط با مسیحیان

امام صادق در مورد دیدن خواب ارتباط با مسیحیان می گوید که اگر دیدید با مسیحیان رابطه و مصاحبت دارید، دوست و طرفدار آنها خواهید شد و اعتقادات شما به دین اسلام ضعیف خواهد شد.

تعبیر خواب کلیسا و صلیب

تعبیر خواب صلیب

ابن سیرین در مورد خواب صلیب می گوید: اگردر خواب دیدید که در گردنتان صلیب دارید، اعتقادات شما در دین سست است.

ابراهیم کرمانی در مورد خواب صلیب می گوید: اگر دیدید کسی به گردن شما صلیب انداخته، ولی آن را شکسته ای یا از خانه بیرون کرده ای، در دین اسلام محکم و پایدار هستید و با کافران دشمن هستید.

معبرین غربی در مورد خواب صلیب می گویند: صلیب در خواب نشانه شخصی است که از رتبه و مرتبه بالای بهره می برد و این شخص می تواند یک شخصیت مهم مذهبی باشد. حمل صلیب به معنی ازدواج و یا تولد فرزند پسر می باشد.
آنلی بیتون در مورد خواب صلیب می‌گوید: مشاهده صلیب در خواب، نشانه گرفتاری است. باید سعی کنید که به کارهایتان نظم و سامان دهید. اگر در خواب ببینید کسی صلیب بر دوش خود حمل می کند، نشانه این است که مبلغین مذهبی از شما می خواهند به موسسه خیریه کمک نمایید.

تعبیر خواب صلیب پرستی

ابن سیرین در این مورد می گوید، اگر ببینید که صلیب می پرستید یعنی برای خدا شریک قرار داده اید و مشرک می شوید.

ابراهیم کرمانی در این مورد می گوید اگر ببینید صلیب را گرامی داشته اید و به آن بوسه می زنید، یعنی در دین اسلام شک دارید و با کفران وارد دوستی شده اید.

صلیب گرفتن و به گردن انداختن صلیب

اما ابن سیرین در این مورد می گوید: اگر در خواب دیدید که در گردن خود صلیب انداخته اید این نشان دهنده این است که اعتقادات تو در دین صحیح نیست. اگر در خواب ببینی صلیب را خریده ای یا کسی صلیب به تو داده است، تعبیرش این است که در دین خود دچار ضعف و اشکال هستی و مایل به کفر داری.
ابراهیم کرمانی در این مورد می گوید اگر ببینی کسی به تو صلیب می دهند، ولی تو آن را شکسته ای و یا از خانه بیرون کرده ای، در دین اسلام محکم و پایدار هستی و با کافران دشمن می باشی.

تعبیر خواب صلیب شکسته

برایت در مورد دیدن خواب صلیب شکسته می گویأ، مشاهده یک صلیب شکسته در خواب، به معنی این است که موضوعی باعث دلخوری شما شده است. مشاهده صلیب واژگوندر خواب، نشانه شکست در انجام دادن کارها است.

به صلیب کشیده شدن

برایت در این مورد می گوید که اگر در خواب دیده شود به شما صلیبی بسته اند این یعنی شما دچار نا امیدی می شوید.

منبع تعبیرستان

مطالب مشابه را ببینید!