تعیین جریمه سنگین برای ایجاد آلودگی صوتی خودروها

تعیین جریمه سنگین برای ایجاد آلودگی صوتی خودروها

نرخ جریمه صدای سیستم خودرو, آلودگی صوت خودرو, میزان جریمه صدای بلند موسیقی خودرو

میزان جریمه ایجاد آلودگی از سوی منابع متحرک و ثابت موتوری امروز توسط نمایندگان مجلس تعیین شد.

جریمه 2 میلیونی برای آلودگی صوتی ثابت

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان، در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 29 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 29 لایحه مذکور، ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می باشد. در مورد منابع ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون(10.000.000)تا بیست میلیون(20.000.0000) ریال محکوم می شود.
تعیین جریمه سنگین برای ایجاد آلودگی صوتی خودروها

جریمه سنگین آلودگی صوتی

در تبصره1 این ماده آمده است:نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک میلیون (1.000.000) ریال، درصورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار به جریمه نقدی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال محکوم نماید.
براساس تبصره2 این ماده، آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاههای مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعیین جریمه های سنگین برای ایجاد آلودگی صوتی

مطالب مشابه را ببینید!