تناسب قد و وزن خودتان را محاسبه کنید

تناسب اندام

تناسب قد و وزن

با وارد کردن قد و وزن خود، تناسب اندامتان را مشاهده کنید.

 

نوشته های مشابه