مجله تاپ‌ناز‌

جملات انگلیسی در مورد کوتاه بودن زندگی با ترجمه فارسی

در اینجا تعدادی جملات در مورد کوتاه بودن زندگی، زندگی زیبا و گذران روزهای کوتاه زندگی را با ترجمه فارسی گردآوری کرده ایم.

جملات انگلیسی در مورد کوتاه بودن زندگی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی کوتاه بودن زندگی

Greater variety makes a given period of life expand in retrospect. Life passes more slowly

تنوع بیشتر باعث می‌شود تا مدت زمان زندگی بیشتر شود. زندگی کندتر می‌گذرد. (مارک ویتمن)

**

You know, some people say life is short and that you could get hit by a bus at any moment and that you have to live each day like it’s your last. Bullshit. Life is long. You’re probably not gonna get hit by a bus. And you’re gonna have to live with the choices you make for the next fifty years

برخی از مردم می‌گویند، زندگی کوتاه است و هر لحظه ممکن است با یک اتوبوس تصادف کنید و این که هر روز طوری زندگی کنید که انگار روز آخر شماست. چرند است. زندگی طولانی است. شما احتمالاً با اتوبوس تصادف نخواهید کرد. شما قرار است با انتخاب‌هایی که برای 50 سال بعدی زندگی خود می‌کنید، زندگی کنید. (کریس راک)

**

The irony of life is realizing that a lifetime is barely long enough to figure out how it should have been lived

طنز زندگی، متوجه شدن این موضوع است که زندگی به ندرت آنقدر طولانی است که بتوان فهمید چگونه باید زندگی می‌کردیم. (تیبوت)

**

Life is short. You have to be able to laugh at our pain or we never move on

زندگی کوتاه است. شما باید بتوانید بر روی درد و رنج خود بخندید؛ در غیر این صورت، زندگی پیش نخواهد رفت. (جف راس)

جملات درباره زندگی کوتاه

Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand – and melting like a snowflake

اکنون، شروع به انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید، بکنید. ما تا ابد زنده نیستیم. ما تنها این لحظه را داریم که مانند ستاره‌ای در دستانمان می‌درخشد و مانند گلوله‌ی برفی در دستانمان آب می‌شود. (فرانسیس باکون)

مطلب مشابه: جملات امید بخش | متن های امیدواری و خوشبختی در زندگی

Pray for your parents every day and spend as much time with them as you can

هر روز برای والدین خود دعا کنید و هر چقدر که می‌توانید با آن‌ها وقت بگذرانید. (گال شاپیرا)

**

Right now your life is passing away. This is your life, right here right now. Not at some other time in the future. Seize it now. Don’t let it slip away unnoticed

اکنون زندگی شما در حال گذر است. این زندگی شماست، در همین زمان و در همین مکان. نه در زمان دیگری در آینده. همین حالا آن را تصاحب کنید. اجازه ندهید بدون توجه‌ی شما از دست برود.

**

جملات انگلیسی در مورد کوتاه بودن زندگی با ترجمه فارسی

Life is too short not to feel and express genuine love and gratitude as often as you possibly can

زندگی کوتاه‌تر از آن است که عشق و قدردانی واقعی را هر وقت که می‌توانید، احساس و ابراز نکنید.

**

Slow down and enjoy life. It’s not only the scenery you miss by going too fast – you also miss the sense of where you are going and why

آرام باش و از زندگی لذت ببر. در غیر این صورت، نه تنها منظره خیلی سریع از جلوی چشمانتان عبور می‌کند بلکه حس این که به کجا می‌روید و هدف از آن چیست را نیز از دست خواهید داد. (ادی کانتور)

**

No man can have a peaceful life who thinks too much about lengthening it

هیچکس نمی‌تواند زندگی آرامی داشته باشد اگر بیش از حد به طولانی کردن آن فکر کند. (سنکا)

مطلب مشابه: متن های زیبای انگلیسی در مورد زندگی به همراه ترجمه فارسی

Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks

از هر لحظه‌ از زندگی لذت ببرید. زیرا در زندگی، هیچ بازگشت به عقبی وجود ندارد، فقط فلش بک است. (آنمول آندور)

سخنان درباره زندگی به انگلیسی

Wasted time is worse than wasted money

زمان هدر رفته بدتر از پول هدر رفته است. (پائولو کوئینی)

**

Go for it now. The future is promised to no one

تلاش کنید. آینده برای هیچکس تضمین شده نیست. (وین دایر)

**

But life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future

اما زندگی برای کسانی که گذشته را فراموش می‌کنند، زمان حال را نادیده می‌گیرند و از آینده می‌ترسند، بسیار کوتاه و اضطراب‌آور است. (سنکا)

**

If you want something, don’t wish for it. Life is too short to wait

اگر چیزی را می‌خواهید، فقط آرزویش را نکنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که منتظر بمانید. (استفان هاینز)

**

Life is too short to harbor any hostilities towards anybody

زندگی کوتاه‌تر از آن است که با دیگران دشمنی کنیم. (پیپو برایسون)

مطلب مشابه: متن زیبا با قشنگ ترین جملات درباره زندگی (عمیق و مفهومی)

Be impatient with progress but patient with people

در مورد پیشرفت صبور نباشید اما با مردم صبوری کنید. (شین پریش)

**

Life is very short… One should have no time to dally

زندگی بسیار کوتاه است. هیچ فرصتی برای تاخیر کردن وجود ندارد. (جک لندن)

**

Life is short and progress is slow

زندگی کوتاه و پیشرفت کند است. (گابریل لیپمان)

**

Life is short and death is long

زندگی کوتاه و مرگ طولانی است. (فریتز شولدر)

**

Ordinary people merely think how they shall ‘spend’ their time; a man of talent tries to ‘use’ it

انسان‌های معمولی بیشتر فکر می‌کنند چگونه زمان خود را سپری کنند اما انسان‌های بااستعداد سعی می‌کنند از آن استفاده کنند. (آرتور اسکوفنور)

جملات انگلیسی در مورد کوتاه بودن زندگی

The days are long but the decades are short

روزها طولانی ولی دهه‌ها کوتاه هستند. (سم آلتمن)

**

At some point we all must admit the inevitable: life is short, not all of our dreams can come true, so we should carefully pick and choose what we have the best shot at and then commit to it

گاهی‌اوقات، همگی ما باید قبول کنیم که زندگی کوتاه است، همه‌ی رویاهای ما به واقعیت نخواهند پیوست. بنابراین، باید با دقت بهترین گزینه را انتخاب کنیم و به آن متعهد شویم. (مارک منسون)

مطلب مشابه: عکس نوشته الهام بخش + متن و توصیه های زیبا در مورد زندگی و عشق

People are frugal in guarding their personal property; but as soon as it comes to squandering time they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy

انسان‌ها در مدیریت دارایی‌های شخصی خود بسیار دقیق هستند اما وقتی نوبت به مدیریت زمان می‌رسد، آن را به راحتی هدر می‌دهند در حالی که باید در این مورد خساست به خرج دهند. (سنکا)

**

We do not appreciate how brief and fleeting our lives will be. It is always later than you think. Time is always more precious than you realize. Realize it now and act!

ما متوجه‌ی کوتاه و گذرا بودن زندگی خود نیستیم. زندگی همیشه زودتر از آنچه فکر می کنید، سپری می‌شود. زمان همیشه بیشتر از آنچه تصور کنید، ارزشمند است. این موضوع را درک کنید و عمل نمایید! (جیمز کلیر)

**

Life seems but a quick succession of busy nothings

زندگی چیزی جز سلسله‌ای از مسائل بی‌اهمیت نیست. (جین آستین)

**

Don’t get so busy making a living that you forget to make a life

آنقدر خود را مشغول پول درآوردن نکنید که خود زندگی کردن را فراموش کنید. (دالی پارتون)

**

There’s no refund on time poorly spent

هیچ بازپرداختی برای زمان تلف شده وجود ندارد. (جاشوا فیلدز میلبرن)

مطلب مشابه: جملات روزهای خوب زندگی و متن های امید داشتن به زندگی

One day your life will flash before your eyes. Make sure its worth watching

یک روز، زندگی مثل برق و باد از جلو چشمانتان عبور خواهد کرد. مطمئن شوید که ارزش دیدن را داشته باشد. (جرارد وی)

**

Life is far too short to pursue things that do not genuinely interest you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که به دنبال چیزهایی باشید که به آن‌ها واقعاً علاقه ندارید. (جیمز پیرس)

**

So make haste to live, my dear Lucilius and think of each single day as a single life

برای زندگی کردن عجله کن، لوسی لیوس عزیزم و هر روز از زندگی را مانند یک زندگی جداگانه در نظر بگیر. (سنکا)

**

Life is too short to be little

زندگی کوتاه‌تر از آن است که حقیر باشید. (بنجامین دیزییل)

مطلب مشابه: جملات درباره زندگی کوتاه و متن هایی در مورد روزهای عالی زندگی

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you

زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را برای این که دیگران چه فکری در مورد شما می‌کنند، هدر دهید. (سی جویبل سی)

مطالب مشابه را ببینید!