جملات انگلیسی مادر + عکس نوشته انگلیسی با موضوع مادر با ترجمه فارسی

زیباترین جملات انگلیسی در وصف مادر با ترجمه فارسی به همراه چند عکس نوشته انگلیسی در مورد مادر را در این مطلب تاپ ناز آماده کرده ایم که در روز مادر و یا در مراسم های خاص مانند تولد مادر می توانید استفاده کنید.

جملات و عکس نوشته انگلیسی در مورد مادر

“There’s nothing like your mother’s sympathetic voice to make you want to burst into tears”

هیچ چیز مثل صدای دلسوزیک مادر برای اشک ریختن فرزندش وجود ندارد.

**

جملات انگلیسی مادر

“Mothers and their children are in a category all their own. There’s no bond so strong in the entire world. No love so instantaneous and forgiving”

مادران و فرزندانشان در یک دسته قرار می گیرند. در تمام دنیا هیچ عشق و پیوندی به محکمی عشق مادر فرزندی نیست. هیچ عشقی اینقدر آنی وپر ازخودگذشتگی نیست.

**

Finally, I love Mother Mother’s love

عشق اول مادر عشق آخر هم مادر ‌

**

جملات انگلیسی مادر

My mother was the most beautiful woman I ever saw. All I am I owe to my mother. I attribute my success in life to the moral, .intellectual and physical education I received from her

مادرم زیباترین زنی بود که در تمام عمر دیده بودم. هر آن چه که هستم مدیون مادرم هستم. من موفقیتم در زندگی، تربیت اخلاقی، فکری و جسمی‌ام را مدیون مادرم هستم.

“جورج واشنگتن”

**

All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother

همه آنچه که من هستم و یا تمام امیدی که دارم را، مدیون مادر فرشته‌ام هستم.

“آبراهام لینکلن”

**

جملات انگلیسی مادر

Cheers all fathers and mothers who are dear to us

به سلامتی تمام پدرها و مادرها که برای ما عزیز هستند

**

The Miracle of Life

nurtured by a woman

who gave us

love and sacrifice…

is MOTHER

Happy Mothers Day!!

معجزه ی زندگی
که به وسیه ی یک زن پرورش شده است
کسی که به ما
عشق و ایثار می دهد
مادر هست

**

جملات انگلیسی مادر

If I have done anything in life worth attention, I feel sure that I inherited the disposition from my mother

اگر در زندگی کاری انجام داده‌ام که باید مورد توجه واقع شود، حس می‌کنم آن را از مادرم دارم.

**

I don’t know what kind of classes you took to be such a fantastic mom. Yet, I can definitely tell that you clearly passed all of them with flying colors!

نمی دانم چه کلاس هایی رفتی که مادر عالی باشی. الان من می توانم قاطعانه بگویم واضح است که با نمره های درخشان آنها را گذراندی!

**

جملات انگلیسی مادر

Mom, I definitely should tell you this more often, but I appreciate all you do very much! I love you and hope you enjoy your special day!

مامان، من همیشه باید بهت این را بگویم، من تمام کارهایی که میکنی خیلی تحسین می کنم! دوستت دارم و آرزومندم در روز خاصت لذت ببری.

**

OK, so maybe I wasn’t the easiest child to put up with On Mother’s Day. I just wanted to send a gigantic “Thank you” your way!

شاید برای بچه ای مثل من تبریک گفتن روز مادر آسان نباشد. ولی میخواستم یک “ممنونم” بزرگ همانند خودت برایت بفرستم.

**

“A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take”

مادر کسی است که می تواند جای بقیه را پر کند اما هیچ کس نمی تواند جای او را پر کند.

**

جملات انگلیسی مادر

“A mother’s love is more beautiful than any fresh flower”

عشق مادری از هر گل تازه ای زیباتر است.

**

“Mothers and their children are in a category all their own. There’s no bond so strong in the entire world. No love so instantaneous and forgiving”

مادران و فرزندانشان در یک دسته قرار می گیرند. در تمام دنیا هیچ عشق و پیوندی به محکمی عشق مادر فرزندی نیست. هیچ عشقی اینقدر آنی وپر ازخودگذشتگی نیست.

**

جملات انگلیسی مادر

“I can imagine no heroism greater than motherhood”

هیچ قهرمانی در ذهنم بزرگتر از مادر نیست.

**

“Motherhood:All love begins and ends there”

مادرانه؛ همه عشق ها ازمادران شروع می شوند و با آن ها به پایان می رسند.

**

“Mother:the most beautiful word on the lips of mankind”

مادرزیباترین کلمه بر لب های انسان است.

**

جملات انگلیسی مادر

“Stevie Wonder”

Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother .is that sweet flower of love

مادرم بزرگترین معلم من، معلم شفقت، عشق و نترسیدن بود. اگر عشق مانند گل دوست داشتنی است، پس مادرم آن گل دوست داشتنی عشق است.

“استیو واندر”

**

“Les Brown”

I learned from my mother that there is a greatness in all of us, and that all of us are delivered to this world with a mission

من از مادرم یاد گرفتم که در همه ما عظمت وجود دارد و همه ما با یک مأموریت به این دنیا آمده‌ایم.

“لس براوون”

**

جملات انگلیسی مادر

“Lisa Valentine”

Behind every famous and influential person there is a driving force and in many cases this driving force is the unfailing love and support of their mothers

در پشت هر فرد مشهور و با نفوذ، نیروی محرکه‌ای وجود دارد و در بسیاری موارد این نیروی محرکه عشق و پشتیبانی بی پایان مادرانشان است.

“لیسا ولنتاین”

**

جملات انگلیسی مادر

“Elbert Hubbard”

.Mother-love is the great, surging, divine current that plays forever through humanity

عشق مادر، جریان عظیم، پایدار و الهی است که در طول بشریت برای همیشه نقش خواهد داشت.

“آلبرت هوبارد”

**

“Booker T. Washington”

.If I have done anything in life worth attention, I feel sure that I inherited the disposition from my mother

اگر در زندگی کاری انجام داده‌ام که باید مورد توجه واقع شود، حس می‌کنم آن را از مادرم دارم.

“بوکر تی.واشنگتن”

**

جملات انگلیسی مادر

“Abraham Lincoln”

.I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life

من دعاهای مادرم را به یاد می آورم که همیشه بدرقه راه من بوده‌اند. آن‌ها در تمام زندگی‌ام همراه من هستند.

“آبراهام لینکلن”

**

“Abraham Lincoln”

All that I am or ever hope to be, I owe to my angel mother

همه آنچه که من هستم و یا تمام امیدی که دارم را، مدیون مادر فرشته‌ام هستم.

“آبراهام لینکلن”

**

جملات انگلیسی مادر

“There’s nothing like your mother’s sympathetic voice to make you want to burst into tears.”

Sophie Kinsella

هیچ چیز مانند صدای دلسوز مادر نمی‌تواند کاری کند که انسان به گریه بیافتد. – سوفی کینسلا

**

The best place to cry is on a mother’s arms. – Jodi Picoult

بهترین جا برای گریه کردن، آغوش مادرست. – جودی پیکولت

**

جملات انگلیسی مادر

A mother is she who can take the place of all others but whose place no one else can take

Cardinal Mermillod

مادر کسی است که می تواند جای خالی همه را پر کند، اما هیچ کس قادر نیست جای او را بگیرد. – کاردینال می میلود

**

“Acceptance, tolerance, bravery, compassion. These are the things my mom taught me.”
— Lady Gaga

پذیرش، صبر، شجاعت و محبت چیزهایی هستند که مادرم به من آموخت. – لیدی گاگا

**

جملات انگلیسی مادر

“I realized when you look at your mother, you are looking at the purest love you will ever know.”

― Mitch Albom, For One More Day

فهمیدم که وقتی به مادرت نگاه می‌کنی، به خالص‌ترین عشقی که تا به حال شناخته‌ای می‌نگری. – میچ آلبوم

**

I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life.

Abraham Lincoln

دعاهای مادرم را به یاد دارم و همیشه آن‌ها همراه من بوده‌اند، آن‌ها همواره به من پیوند خورده‌اند. – آبراهام لینکلن

مطالب مشابه را ببینید!