مجله تاپ‌ناز‌

جملات انگلیسی کوبنده + متن های سنگین و با معنی با ترجمه فارسی

در این قسمت گلچین متن و جملات انگلیسی کوبنده و با معنی با ترجمه فارسی قرار داده ایم. این متن های سنگین انگلیسی را می توانید برای بخش بیو و یا کپشن شبکه های اجتماعی انتخاب کنید.

جملات و متن انگلیسی کوبنده با ترجمه فارسی

The difference between me and others is that I won’t give up in difficult situation.

تفاوت من با دیگران اینه که وقتی شرایط سخت میشه من جا نمیزنم.

The time is always right to do what is right.

زمان درست برای انجام کارهای درست همیشه همین الآنه.

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel better

اگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

If you do not live in the life of the king

Be a soldier who goes through hardship and becomes a minister. A minister can checkmate the king.

اگه توی بازی زندگی شاه نشدی؛ یادت باشه یه سرباز میتونه سختی­ها رو پشت سر بذاره، به خونه آخر برسه و وزیر بشه. وزیر مهره­ای که شاه رو مات میکنه!

Together there is no mountain we can’t climb.

هیچ قله­ای نیست که در کنار هم نتوانیم آن را فتح کنیم.

Don’t waste words on people who deserve your silence.

کلماتت رو برای آدم­هایی که فقط لیاقت سکوتت رو دارن، هدر نده.

I am not a player…I’m the game
من بازیکن نیستم … من خود بازی‌ام!

متن کوبنده انگلیسی

Believe that I remember you every moment.

نکند فکر کنی در دل من یاد تو نیست!

be careful who You trust to say your problems
and mistakes Remember Every one who smiles at you is not your friend .

‏حواست باشه به کی اعتماد میکنی و اشتباهات
و مشکلاتت رو بهش میگی یادت باشه هر کَسی
که بهت لبخند زد دوستت نیست .

مطلب پیشنهادی: جمله های زیبای انگلیسی با معنی فارسی | جملات مفهومی و ادبی

I wish you were and me and the corner! If this corner is the other side of the world, accepted!

ای کاش تو باشی و من و گوشه ­ی دنجی! این گوشه اگر آن سمت دنیاست، قبول!

Care your moon. The city lights are worthless.

حواست رو بده به ماه. چراغ­های شهر ارزش ندارند.

I’ll fight for you, but I will not compete.

من برای تو می­جنگم اما رقابت نمی­کنم.

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakes
هر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی‌کند!

I will never be an old man. To me, old age is always 15 years older than I am

هرگز پیر نمی شم چون برای من سن پیری همیشه 15 سال بیشتر از سن خودم تعریف شده

My life. My choices. My problems. My mistakes. My lessons. Not your business

زندگی من، انتخاب های من، مشکلات من، اشتباهات من، درس های من به تو ربطی نداره!

I will not change for others, I am perfect

برای دیگران تغییر نخواهم کرد، من کامل هستم

It is better to live one day as a lion, than a thousand days as a lamb

یه روز زندگی کردن مثل شیر بهتر از هزار روز زندگی کردن مثل بره ست

مطلب پیشنهادی: جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی برای عشق زندگی و همسرم

Be a voice, not an echo

صدا باش نه اکوی صدا!

جملات انگلیسی کوبنده

جملات بیو انگلیسی با ترجمه فارسی

single? no i am just in a relationship with freedom

تنها؟! نه من با آزادی رابطه دارم …

I don’t believe in plastic surgery, But in your case, Go ahead

به جراحی زیبایی اعتقاد ندارم … اما در مورد تو … انجامش بده!

If your goal sets you apart from the crowd, stay alone!
اگه هدفتون شما رو از جمعیت جدا میکنه، تنها بمونید!

A BEST FRIEND IS SOMEONE WHO KNOWS EXACTLY WHAT YOU ARE THINKING ABOUT JUST BY TAKING ONE QUICK GLANCE AT YOU.

بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

I would rather die on my feet than live on my knees

ترجیح می دم روی پاهام بمیرم تا این که روی زانوهام زندگی کنم

جملات انگلیسی کوبنده

Never love anyone who treats you like you’re ordinary

هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یه آدم معمولی رفتار می کنه

No one will ever love you as much as me. This is you and all these people.

هیچوقت هیچکس تو را به اندازه من دوست نخواهد داشت. این تو، این تمام آدم­ها.

مطلب پیشنهادی: عکس نوشته مفهومی سنگین و عکس پروفایل از جملات سنگین و کوبنده

I want to hold your hand at 80 and say, “we made it.”

میخوام دستتو توی 80 سالگی بگیرم و بگم ما ساختیم!

It does not remain so and it will not remain.

چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند…

See every animal you have seen from the distance, and you do not know that it is a dog and a wolf or a deer, looking towards a meadow or a carcass and a bone. If you didn’t know someone look at which side he goes.

هر حیوانی را که از دور دیدی و ندانستی که سگ و گرگ است یا آهو ببین رو به سمت مرغزار و سبزینه است یا لاشه و استخوان. آدمی را نیز چون نشناسی، ببین به کدام سو میرود.

Be two in the world. Live for yourself and be life for another.

توی دنیا دو نفر باش. برای خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش.

مطلب پیشنهادی: جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های انگلیسی

I’d rather be hated for who I am than loved for who I am not

ترجیح می دم از کسی که هستم متنفر باشی تا این که عاشق کسی باشی که نیستم

جملات انگلیسی کوبنده

متن های زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

Do not move in front of me, I do not follow.

Do not go behind me, I do not lead.

Just walk beside me and be my friend.

جلوی من حرکت نکن، من پیروی نمیکنم.

پشت سرم راه نرو، من رهبری نمیکنم.

تنها کنارم قدم بزن و دوستم باش.

Life is short
Appreciate each day like it was your last

زندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

Tell her this afternoon, love her; try to reach the goal, have fun, laugh! Tomorrow is famous for being late.

همین امروز بهش بگو دوستش داری؛ برای رسیدن به هدفت تلاش کن، تفریح کن، بخند! فردا معروفه به دیر شدن.

Oh honey! You can’t break a broken heart.

اوه عزیزم! تو هیچوقت نمیتونی یه قلب شکسته رو بشکنی!

Problems start with you, ends with ME

مشکلات از تو شروع می شوند با من تمام می شوند!

I’m not heartless. I just learned to use my heart less.

من بدون قلب نیستم، فقط یاد گرفتم ازش کمتر استفاده کنم.

جملات انگلیسی کوبنده

Get out of the window. The savior is in the mirror.

چشم از پنجره بردار. منجی در آینه است.

If happiness had a face; that would be yours.

اگه خوشبختی چهره داشت، اون چهره­ی تو بود!

I like loneliness. Provided that sometimes a friend comes to talk a bit about it.

تنهایی را دوست دارم. به شرط آن که هر از گاهی دوستی بیاید تا کمی درباره آن صحبت کنیم.

جملات سنگین و تیکه دار انگلیسی برای کپشن

If you don’t thank god for every smile; then you have no right to complain about every tear.

اگر برای هر خنده­ای که روی لبات میشینه خدا رو شکر نمیکنی، پس حق نداری برای گریه کردنت شکایتی داشته باشی.

The great people neither lose themselves nor find themselves. They make themselves.

انسان­های بزرگ نه خود را گم می­کنند و نه خود را پیدا می­کنند. آن­ها خود را می­سازند.

When you left me in the dark, I found my light. thank you!

وقتی تو منو توی تاریکی رها کردی، من نور خودمو پیدا کردم. ازت ممنونم!

جملات کوبنده خاص

Take whatever decision you take. But stay with all. Or do not stop at all. Hesitation destroys him.

هر تصمیمی که میگیری بگیر. ولی با تمام وجود پاش بمون. یا کاملا بیخیالش شو. تردید آدمو نابود میکنه.

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگی بی عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

The result of a hard and hard work may not be success, but surely it’s never a matter of regret.

نتیجه تلاش زیاد و سخت ممکنه موفقیت نباشه؛ اما مطمئنا هیچوقت نتیجه­ش حسرت نیست.

Where there is will there is always a way.

جایی که اراده باشه، همیشه یه راهی هست.

دلنوشته انگلیسی کوتاه

Hey buddy! Life will never be easier. You just get stronger.

هی رفیق! زندگی هیچوقت آسون­تر نمیشه. تو قوی­تر شو.

. Sometimes good people make bad choices, It doesn’t mean they are bad people

گاهی اوقات افراد خوب انتخاب‌ های بدی می‌کنند، به این معنا نیست که آن‌ها آدم‌های بدی هستند.

It’s okay if you get tired, if you’re injured, if you shout, if you cry. You just should not give up.

اشکالی نداره اگه خسته بشی، اگه زخمی بشی، اگه فریاد بکشی، اگه گریه کنی. تو فقط نباید تسلیم بشی.

مطلب پیشنهادی: متن، جملات و اشعار عاشقانه به زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی

مطالب مشابه را ببینید!