مجله تاپ‌ناز‌

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با مفاهیم فوق العاده زیبا

در این بخش جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با مفاهیم فوق العاده زیبای با انرژی و فوق انگیزشی را ارائه کرده ایم با ما همراه باشید.

Meet me upstairs downstairs is very crowded.

مرا بالا ملاقات کنید پایین بسیار شلوغ است.

**

Big goals start with small steps.

هدفهای بزرگ با قدمهای کوچک شروع می شوند.

**

negative mind will never give you a positive life.

یک ذهن منفی هرگز به شما یک زندگی مثبت نمی دهد.

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با مفاهیم فوق العاده زیبا


You need to learn more to make more money.

برای درآمد بیشتر باید بیشتر بیاموزی.

متن انگیزشی انگلیسی

Getting ideas is easy, but implementing them is hard.

بدست آوردن ایده ها آسونه اما اجرا کردن آنها سخت.

**

New goals require new and better habits.

اهداف جدید نیازمند عادت های جدید و بهتری هستند.

**

The rich do not work for money.

ثروتمندان برای پول کار نمی کنند.

**


Your problem is not a problem, it is your reaction that is difficult.

مشکل شما مشکل نیست این واکنش شماست که مشکل است.

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با مفاهیم فوق العاده زیبا

Be yourself, a principle is better than a copy.

خودت باش که یک اصل بهتر از یک کپی است.

**


Be so busy that you do not have time to be sad.

انقدر مشغول کار باش که وقتی برای غمگین شدن نداشته باشی.

مطلب مشابه: متن انگیزشی انگلیسی + جملات انگیزه دهنده کوتاه و خاص انگلیسی برای استوری و کپشن

It does not control your life. Your thoughts control your life.

زندگی شما را کنترل نمی کند. افکار شما زندگی شما را کنترل می کند.

جملات کوتاه فوق انگیزشی


.I’m not lazy, I’re just saving energy.

من تنبل نیستم فقط در حال صرفه جویی در انرژی هستم.

**

I do not react, but trust me, I pay attention to everything.

من واکنش نشان نمی دهم اما به من اعتماد کنید من به همه چیز توجه می کنم.

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با مفاهیم فوق العاده زیبا


Life is unpredictable Always be prepared for the best and the worst.

زندگی غیرقابل پیش بینی است همیشه برای بهترین و بدترین اماده باش.

**

Stop waiting for Friday, for summer, for someone to fall in love with you, for life. Happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in now.

دیگر منتظر روز جمعه نباشید، برای تابستان، برای کسی که عاشق شما شود، برای زندگی. خوشبختی زمانی به دست می آید که انتظار آن را متوقف کرده و از لحظه ای که در آن هستید نهایت استفاده را ببرید.

مطلب مشابه: متن انگیزشی برای موفقیت + 30 عکس پروفایل انگیزشی برای رسیدن به هدف


You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.

هرگز نمی توانید از اقیانوس عبور کنید مگر اینکه شهامت از دست دادن ساحل را داشته باشید.

**

In the end, we only regret the chances we didn’t take.

در پایان، ما فقط از فرصت هایی که استفاده نکردیم پشیمان هستیم.

**


The darkest nights produce the brightest stars.

تاریک ترین شبها درخشان ترین ستاره ها را تولید می کنند.

متن کپشن انگیزشی انگلیسی

Don’t let anyone ever dull your sparkle.

اجازه ندهید هیچکس درخشش شما را کدر کند.

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه با مفاهیم فوق العاده زیبا


Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.

اغلب ما قدرت یک لمس، لبخند، یک کلمه محبت آمیز، یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا کوچکترین مراقبت را دست کم می گیریم که همه آنها می توانند زندگی را تغییر دهند.

**

Ask yourself if what you’re doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow.

از خود بپرسید آیا کاری که امروز انجام می دهید شما را به جایی که فردا می خواهید نزدیکتر می کند یا خیر.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی ؛ پیام های موفقیت و تاثیرگذار زندگی و جملات انگیزشی کوتاه بزرگان


I’ll be ok. Just not today

خوب می شوم. فقط امروز نه.

**

Don’t be afraid to give up the good and go for great.

از رها کردن خوبی ها و رفتن به سوی عالی ها نترسید.

**


Remember that life’s greatest lessons are usually learned from worst times and from the worst mistakes.

به یاد داشته باشید که بزرگترین درس های زندگی معمولاً از بدترین زمانها و از بدترین اشتباهات گرفته می شود.

**

You attract what you are, not what you want. If you want great, then be great

آنچه را که هستید جذب می کنید نه آنچه را که می خواهید. اگر عالی می خواهید، عالی باشید.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی فوق العاده تاثیرگذار با سخنان افراد موفق معروف


You should never regret anything in life. If it’s good, it’s wonderful. If it’s bad, it is experience

هرگز نباید از هیچ چیز در زندگی پشیمان شوید. اگر خوب باشد، فوق العاده است. اگر بد است، تجربه است.

**

Excuses will always be there for you but, opportunities won’t.
بهونه ها همیشه و هر وقت بخواى هستن ، اما فرصت ها نه

**

Think good thoughts…
Say nice thing…
Do good for others…
Everything comes back to yourself.

…فکرای خوب کن
…حرفای خوب بزن
…به بقیه خوبی کن
…همه چیز به خودت بر میگرده

**

May your day be filled with good thoughts, kind people, and happy moments.

امیدوارم روزت پر از افکار مثبت
آدمهای مهربون و لحظات شاد باشه

مطلب مشابه: داستان انگیزشی و جالب از شخصیت های مهم (ماجرای موفقیت هایشان)

When you look back on times we had,I hope you smile.

وقتی که به روزهایی که با هم داشتیم نگاه میکنی،امیدوارم لبخند بزنی

**

Enjoy life today,
Yesterday is gone and
Tomorrow may never come.

امروز از زندگیت لذت ببر
دیروز دیگه گذشته و
فردا هم شاید هیچوقت نبینی

**

When life knocks you down, roll over, lay and watch the stars.
وقتى زندگى زمینت میزنه، برگرد دراز بکش و ستاره ها رو تماشا کن

جملات انگیزشی استوری انگلیسی

Always be happy,always wear a smile
Not because life is full of reasons to smile,but because your smile itself is a reason for many others to smile…

همیشه شاد باش ،همیشه لبخندی به لب داشته باش؛
نه به این خاطر که زندگی دلایلی برای لبخند زدن دارد؛بلکه به این خاطر که لبخند تو ،خود دلیلی برای لبخند خیلی هاست

**

When God sees that you appreciate your now
He will release you to your next!!..

وقتی خدا میبینه که قدر چیزی که الان هستی رو میدونی، تو رو به مرحله بعدیت می بره

**

Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour

تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد

مطلب مشابه: جمله انگیزشی کوتاه و بلند + سخنان فوق انگیزشی خاص از افراد موفق معروف

A man is not old until his regrets take the place of his dreams

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

**

do not compare yourself with others no one can play your role better than you

خودت را با دیگران مقایسه نکن هیچکس نمی تواند نقشت را بهتر از خودت بازی کنه به خودت ایمان داشته باش.

**

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character

تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

**

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them

چیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آن ها می روند.

مطلب مشابه: متن کپشن اینستاگرام انگلیسی عاشقانه، رفیق، دوست صمیمی و انگیزشی با جملات زیبا

مطالب مشابه را ببینید!