مجله تاپ‌ناز‌

جملات ایتالیایی خاص و متن های زیبا به زبان ایتالیایی (با ترجمه)

ما در این مطلب جملات زیبای ایتالیایی را در زمینه های مختلف مانند عشق، زندگی، محبت، شکوفایی و پیشرفت در اختیارتان می گذاریم. می توانید این جملات را در شبکه های مجازی به کار ببرید و یا به عنوان ایده از آن ها استفاده کنید. امیدواریم که برای شما مفید و موثر باشند.

جملات ایتالیایی خاص و متن های زیبا به زبان ایتالیایی (با ترجمه)

جملات خاص ایتالیایی

Ogni regola ha un ‘eccezione

هر قانون استثناهایی دارد.

Dio vede tutti i nostri peccati، però vede anche il nostro pentimento.

خداوند همه گناهان ما را می بیند، اما توبه ما را نیز می بیند.

“Anno nuovo vita nuova.”

سال نو زندگی نو.

La vita senza amore è come
un albero senza fiori o frutta
زندگی بدون عشق
مانند درختی ست بدون شکوفه و میوه

 E “ricco chi desidera soltanto ciò che gli fa veramente piacere.

ثروتمند واقعی کسی است که فقط چیزی را می خواهد که واقعاً دوست دارد.

L’amore è la bellezza dell’anima
عشق زیبایی روح است

جملات و متن های زیبا به زبان ایتالیایی (با ترجمه)

C’è un’unica felicità nella vita: amare ed essere amati.

تنها یک خوشبختی در زندگی وجود دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن.

 La semplicità è la forma della vera grandezza.

سادگی شکلی از عظمت واقعی است.

Al tocco dell’amore
tutti diventano poeti
با لمس عشق
همه شاعر می شوند

مطلب مشابه: متن ها و جملات عاشقانه به زبان فرانسوی همراه با ترجمه

 Sono più le persone disposte a morire per degli ideali، che quelle disposte a vivere per essi.

خیلی ها آماده اند برای آرمان ها بمیرند، اما خیلی ها حاضر نیستند برای آنها زندگی کنند.

L’amore uccide lentamente.

عشق به آرامی می کشد.

Il miglior modo per stare allegri è cercare di rallegrare qualcun altro

بهترین راه برای بامزه بودن، سرگرم کردن دیگران است.

جملات و متن های زیبا به زبان ایتالیایی (با ترجمه)

L’amore inizia con un sorriso
cresce con un bacio
finisce con una lacrima
عشق با یک لبخند شروع می شه
با یک بوسه رشد می کنه
و با یک قطره اشک به پایان می رسه

La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele
زندگی گلی ست که عشق عسل آن است

Che il cuore della mia mamma batta in eterno.

باشد که قلب مامانم برای همیشه بکوبد.

مطلب مشابه: جملات مفهومی و انگیزشی یونانی (به همراه ترجمه)

Segui i Tuoi Sogni.

رویای خود را دنبال کنید.

 Il pauroso non sa che cosa significa esser solo: dietro la sua poltrona c “è semper un nemico.

یک ترسو نمی داند تنها بودن به چه معناست: همیشه نوعی دشمن پشت صندلی او وجود دارد.

متن کوتاله ایتالیایی با ترجمه

Grazie di tutto Mamma.

بابت همه چیز ممنون مامان

Grazie di tutto Papà.

بابت همه چیز ممنون بابا

Anche quando hai tute le carte in mano, la vita inaspettatamente può cominciare a giocare a scacchi.

حتی وقتی همه ورق ها را در دست دارید، زندگی ناگهان شروع به بازی شطرنج می کند.

“Il primo amore non si scorda mai.”

عشق اول هرگز فراموش نمی شود.

 La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.

زندگی و رویاها صفحات یک کتاب هستند. خواندن آنها به ترتیب زندگی کردن است، و ورق زدن آنها به طور اتفاقی رویاپردازی است.

Nel dubbio non lo fare!

اگر شک دارید – این کار را نکنید!

سخنان آموزنده ایتالیایی

Ci sono difetti che، sfruttati bene، brillano più della stessa virtù.

عیب هایی وجود دارد که با استفاده ماهرانه می توان آنها را به مزیت تبدیل کرد.

مطلب مشابه: عبارات و اصطلاحات کاربردی چینی به همراه ترجمه فارسی

C’è semper una via d’uscita.

همیشه راهی برای خروج وجود دارد.

“Presto è bene roro avviene.”

هر چه ساکت تر بروید جلوتر خواهید رفت.

Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita
quella parola è amore
یک کلمه ما را از تمام وزن و درد زندگی رها می کنه
اون کلمه عشقه

 Il pensare divide, il sentire unisce.

فرآیند فکر تقسیم می کند، گوش دادن متحد می شود.

جملات و متن های زیبا به زبان ایتالیایی (با ترجمه)

Non c “è nulla di così umiliante come vedere gli gli sciocchi riuscire nelle imprese in cui noi siamo faliti.

هیچ چیز تحقیر آمیزتر از این نیست که ببینیم احمق ها در تجارتی موفق می شوند که در آن شکست خوردیم.

Credi nei sogni، credi nella libertà.

رویا را باور کن، آزادی را باور کن.

Passo per passo verso il sogno.

گام به گام به سمت رویای خود.

مطلب مشابه: متن های زیبای انگلیسی در مورد زندگی به همراه ترجمه فارسی

Che l’amore è tutto
è tutto ciò che sappiamo dell’amore
عشق همه چیزه
عشق تنها چیزیه که ما می دونیم

Sono nata per la felicità.

من برای خوشبختی به دنیا آمدم.

Un fiore non può fiorire senza sole e l’uomo
non può vivere senza amore
یه گل بدون آفتاب نمی تونه شکوفا بشه
و انسان بدون عشق نمی تونه زندگی کنه

جملات و متن های زیبا به زبان ایتالیایی (با ترجمه)

“Ogni cosa ha un limite.”

هر چیزی حدی دارد.

Custodisco il tuo cuore.

قلبت را نگه میدارم

Tutto ciò che è fatto per amore è semper al di là del bene e del male.

هر کاری که از روی عشق انجام می شود در طرف دیگر خیر و شر است.

مطلب مشابه: جملات انگلیسی کوبنده + متن های سنگین و با معنی با ترجمه فارسی

Rispetta il passato، costruisci il futuro.

به گذشته احترام بگذار، آینده را خلق کن.

Un banchiere è uno che vi presta l “ombrello quando c” è il sole e lo rivuole indietro appena incomincia a piovere.

بانکدار کسی است که هنگام تابش خورشید به شما چتر قرض می دهد و به محض شروع بارندگی آن را می خواهد.

“In casa sua ciascuno è re.”

هر کس در خانه خودش پادشاه است.

L’unico amore che non tradirà mai è l’amore di una madre.

عشق مادری تنها عشقی است که نمی توان از آن انتظار خیانت داشت.

Di tutte le cose sicure la più certa è il dubbio.

از بین همه چیزهای قابل اعتماد، قابل اعتمادترین شک است.

Il denaro non può comprare degli amici, ma può procurarti una classe migliore di nemici.

پول به شما در خرید دوستان کمک نمی کند، اما به شما کمک می کند که دشمن بسازید.

مطلب مشابه: متن عاشقانه انگلیسی کوتاه و بلند + عکس نوشته انگلیسی رمانتیک با ترجمه فارسی

La mia vita، il mio gioco.

زندگی من بازی من است.

جملات آموزنده ایتالیایی

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.

یک روز بدون لبخند یک روز از دست رفته است.

Ti voglio bene, Mamma. Sarai semper nel mio cuore.

من شما را دوست دارم مادر. تو در قلب من هستی برای همیشه.

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova semper il perdono.

دل مادر پرتگاه است. در اعماق آن همیشه بخشش نهفته است.

“I modi fanno l’uomo.”

آداب مردم را می سازد.

 La mancanza di qualcosa che si desidera è una parte indispensabile della felicità.

فقدان آنچه واقعاً می خواهید، بخش ضروری شادی است.

مطلب مشابه: شعر ترکی عاشقانه با ترجمه فارسی + جملات کوتاه ترکی احساسی و رمانتیک

L’amore una pazzia temporanea
curabile con il matrimonio
عشق یه جنون موقته
که با ازدواج قابل درمانه

questo mondo nulla accade 

هیچ چیز در این دنیا تصادفی اتفاق نمی افتد.

 Il destino è un “invenzione della gente fiacca e rassegnata.

سرنوشت، اختراع افراد بی حال و مستضعف است.

Una vita، un’opportunità.

یک زندگی یک شانس است.

Quando ti ho visto mi sono innamorato
e tu mi hai sorriso perchè lo sapevi
وقتی تو رو دیدم عاشق شدم
و تو لبخند زدی چون می دونستی

Il ricordo di te vivrà nel mio cuore.

یاد تو در قلب من زنده خواهد ماند

Sei semper nel mio cuore.

تو همیشه در قلبم هستی.

Conserva l’amore nel tuo core
Una vita senza amore è come un giardino senza
sole dove i fioro sono morti
عشق را در قلب خود نگه دارید
زندگی بدون عشق مانند باغی بدون آفتاب است
که گل ها در آن مرده اند

Un “idea che non sia pericolosa, è indegna di chiamarsi idea.

ایده ای که خطرناک نیست ارزش آن را ندارد که ایده نامیده شود.

La Solitudine è per lo spirito, ciò che il cibo è per il corpo.

تنهایی برای روح همان غذا برای بدن است.

Dove c’è amore c’è vita
جایی که عشق هست زندگی هست

“Chi ha tempo non aspetti tempo.”

کسی که وقت دارد منتظر نمی ماند.

Solo i deboli hanno paura di essere influenzati.

فقط ضعیف ها از تحت تاثیر قرار گرفتن می ترسند.

Dammi la tua mano
e corriamo uniti per tutta la vita
دستت را به من بده
تا تمام مسیر زندگی را با هم بدویم

Il mio angelo custode è semper con me.

فرشته نگهبان من همیشه با من است.

Due cose sono infinite: l “universo e la stupidità umana, ma riguardo l” universo ho ancora dei dubbi.

دو چیز بی نهایت وجود دارد: جهان هستی و حماقت انسان. اما در مورد جهان، من هنوز در آن شک دارم.

“L’amore è cieco.”

عشق کور است.

Ciò che accade oggi è il risultato dei tuoi pensieri di ieri.

آنچه امروز اتفاق می افتد نتیجه افکار دیروز شماست.

Sono convinto che anche nell “ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino.

من متقاعد شده ام که حتی در آخرین لحظه زندگی مان این فرصت را داریم که سرنوشت خود را تغییر دهیم.

Nei secoli dei secoli è semper con me il mio unico amore.

برای همیشه و همیشه، عشق من با من است.

L’amore è l’unica forza capace
di trasformare un nemico in amico
عشق تنها نیرویی ست
که می تونه دشمن رو به دوست تبدیل کنه

Con i nostri pensieri costruiamo il mondo.

با افکارمان دنیا را می سازیم.

“Meglio poco che niente.”

کم بهتر از هیچی

L’amore è come il vento
non puoi vederlo
ma puoi sentirlo
عشق مانند باد است
شما نمی توانید آن را ببینید
اما می توانید آن را احساس کنید

E “più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.

از بین بردن یک اتم آسان تر از تعصب است.

Non so cosa mi riserva il domani … L’importante è essere felice oggi.

نمی دانم فردا چه اتفاقی می افتد… مهم این است که امروز شاد باشی.

مطالب مشابه را ببینید!