جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

در این بخش تاپ ناز مجموعه ای از جملات کوتاه و بلند کمیاب عاشقانه به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی با متن های احساسی را ارائه کرده ایم.

جملات زیبای کمیاب عاشقانه انگلیسی

My heart wants kind of captivity like “you”

Like being in a jail inside your cuddle

دلم

اسارتی میخواهد

از جنس تُ

مثل حبس شدن گوشه آغوشت !

**

Life begins right there

where a person laughs and laughs

differently from others

زندگی دقیقا از همانجایی شروع میشود

که یک نفر میخندد و خنده‌ او برایَت با

دیگران فرق دارد

**

My whole world changed the second I looked into your eyes

تمام دنیای من اون لحظه ای که به چشم هات نگاه کردم تغییر کرد

**

You know you’re in love when you see the world in her eyes and her eyes everywhere in the world
وقتی دنیا را در چشمانش و چشمانش را در همه جای دنیا می بینی می فهمی که عاشق شدی

**

My only wish that God fulfilled is you.
تنها آرزویم که خدا برآورده کرد تو هستی🌿

**

جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

I don’t even want to think about what life would be like without you.

حتی نمی خواهم به این موضوع فکر کنم که زندگی بی تو چگونه خواهد بود.

**

Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.

عشق فقط یک کلمه می باشد تا اینکه شخصی پیدا شود و معنی آن را به تو نشان دهد.

**

متن کوتاه و کمیاب عاشقانه انگلیسی

If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me, I wished for you!

اگر شهاب سنگی را دیدی، چشمانت را ببند و آرزو کن. آرزوی من برآورده شد، امیدوارم آرزوی تو هم برآورده شود!

**

If people are truly, madly, deeply in love with each other, they will find a way.

اگر افرادی دیوانه وار عاشق یکدیگر هستند، قطعاً آن ها معنی زندگی را پیدا کرده اند.

**

جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful
عاشق شدن تا حدودی آسان است اما ترک عشق وحشتناک است

**

you are the winner and the sole owner of my heart.
تو برنده و تنها صاحب قلب من هستی.

**

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو دوست دارم وقتی تو بهشون نگاه میکنی ،
اسممو دوست دارم وقتی که تو صداش میکنی،
قلبمو دوست دارم که وقتی تو دوسش داشته باشی،
زندگیم وقتی دوست دارم رو که تو توش هستی . . .

**

Her hair was curly my hand was stucking in it passed a long time until i realized the thing that has stucked in it was my heart not my hand

موهاش فِر بود دستام لاش گير ميكرد طول كشيد تا بفهمم اونكه گير كرد، دستم نبوده دلم بوده

**

جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

‌I may be not your first love

your first date

or your first kiss

but I just want to be your last

من شاید اولین عشقت نباشم

اولین قرارت

یا اولین بوسه ات

اما فقط میخوام که آخرینت باشم

**

جملات زیبای انگلیسی عاشقانه دوست داشتن

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند می دهد
دوستت دارم

**

Love is the soul of hearts
love is
the meaning of poetry
the inspiration of dreams
the passion of dance
the music of songs
love is
the spirit of souls
the emotion of hearts
love is
poetry of dreams
the dance of songs
soul of heart and the
how you are
the deepest meaning in my life
please always know
that I love you
more than any things else in this world
عشق روح قلب هاست
عشق
معنای شعر است
الهام رویاهاست
هیجان رقص است
موسیقی آوازهاست
عشق
شور و شوق روح است
احساس قلب است
عشق
شعر رویاهاست
رقص آوازهاست
و روح قلب هاست
آیا می دانی که
عمیق ترین معنای زندگی منی
خواهش می کنم همیشه بدان
که دوستت دارم
بیشتر از هر چیز دیگری در این دنیا…

**

جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

This heart beating in my chest is no longer mine It is truly and entirely yours, and it will be

این قلبی که درون سینه من در حال تپیدن است دیگر مالِ من نیست؛ براستی و کاملا برای توست، و برای تو خواهند ماند

**

And suddenly you arrived and happiness was an perfume that fell from my hands and Spread in whole of my life

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد!

**

You are not an option, you are my priority
تو یه گزینه نیستی، تو اولویت من هستی

**

متن های کمیاب عاشقانه با ترجمه فارسی

I don’t fight for seizing you!

I wont surrender you till you’ll be mine

Love is about belonging , not possessing

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ‌ ﺟﻨﮕﻢ

ﺍﺣﺎﻃﻪ‌ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ‌ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ

ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ

**

The peace I’ve known
floating along
The deep green river
with you and a song
Is something like the peace I hope
To make with you my whole life long
این آرامشى که شناختم، همراهم شناوره
رودخانه ى سبز عمیق، با تو و یک موزیک
شبیه همون آرامشى ست که امیدوارم
با تو براى همه ى زندگیم درست کنم

**

It’s so hard for me to put you into words because
.i love you in ways i have never loved anyone else
برای من خیلی سخت است تا تو را با واژه ها وصف کنم زیرا
تا به حال هیچکس را مثل تو دوست نداشتم.

**

“Sometimes you have to just walk away
.and accept things happen for a reason, even if that reason hurts”
گاهی اوقات بهتر است که بروی
و قبول کنی که هر اتفاقی حکمتی دارد؛ حتی اگر این حکمت به تو ضربه زده باشد.

**

I don’t believe in fairy tales, but you’re my princess for sure
به افسانه ها اعتقادی ندارم اما تو بی شک پرنسس من هستی

**

People live
,People Die
,People laugh
,People cry
,some give up
,some will try
,some say hi
,some say bye
,others may forget u
.But never will I
مردم زندگی می کنند،
مردم می میرند،
مردم میخندند،
مردم گریه می کنند،
بعضی ها تسلیم می شوند،
بعضی ها تلاش خواهند کرد،
بعضی ها می گویند که سلام،
بعضی ها می گویند خداحافظ
دیگران شاید تو را فراموش کنند،
اما من هرگز

**

جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

Every day I look at you and feel love and inspiration
هرروز تو را می نگرم و احساس عشق و الهام بخشی می کنم.

**

To you – the only person I will ever love.

تقدیم به تو – تنها کسی که همیشه دوستش خواهم داشت.

**

I don’t say that you must not fall in love when you first look at someone

but I believe you must take a look for the second time

من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد

اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد ….

**

جملات خاص برای عشق به انگلیسی

To be your friend was all I ever wanted; to be your lover was all I ever dreamed.

دوست تو بودن تمام خواسته من بود؛ معشوقه ات بودن تمام آرزویم

***

helping one person might not change the whole world,

but it could change the world for one person.

کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد

اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

***

جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

I adore you and I will do anything for you

من تورا می پرستم و هر کار بگویی برایت می کنم

***

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

***

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

مطالب مشابه را ببینید!