مجله تاپ‌ناز‌

جمله و متن کوتاه انگیسی در مورد رفیق به همراه ترجمه فارسی

در این بخش تاپ ناز جمله و متن های کوتاه در مورد رفیق با ترجمه فارسی را آماده کرده ایم. این متن و جملات را می توانید برای دوست و رفیق خود بفرستید و یا در کپشن و استوری قرار دهید.

جملات و متن های کوتاه در مورد دوست و رفیق

Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
دوستی سخت‌ترین چیزی است که در جهان برای توضیح وجود دارد. این چیزی نیست که تو در مدرسه یاد بگیری؛ اما اگر معنی دوستی را درک نکرده‌اید، شما واقعاً چیزی نیاموخته‌اید.
محمد علی کلی، بوکسور مسلمان آمریکایی

beyn 2

A true friend is somebody who can make us do what we can

‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم.

beyn 2

متن کوتاه انگلیسی در مورد رفیق

If ever there is tomorrow when we ‘re not together … there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we ‘re apart … I ‘ll always be with you.
اگر روزی برسد که با هم نباشیم … چیزی هست که همیشه باید به خاطر داشته باشی. تو شجاع‌تر از آنچه که تصور می‌کنی. قوی‌تر و باهوش‌تر از آن هستی که فکر می‌کنی؛ اما مهم‌ترین چیز این است که حتی اگر ما از هم جدا باشیم … من همیشه با تو خواهم بود.

وینی د پو، شخصت عروسکی انیمیشن

beyn 2

Friendship is not about finding similarities, it is about respecting differences. You are not my friend because you are like me, but because i accept you and respect you the way you are

دوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.

beyn 2

There are plenty of acquaintances in the world, but very few real friends. You can hardly make a friend in a year, but you can lose one in an hour

‎جهان پر از آشنایان است، ولی دوستان واقعی بسیار اندکند. ‎به سختی می توانی طی سالی یک دوست برای خود فراهم کنی، ‎ولی می توانی دوست را طی ساعتی از دست بدهی.

جمله و متن کوتاه انگیسی در مورد رفیق

جملات زیبا در مورد رفیق به همراه ترجمه فارسی

Growing apart doesn «t change the fact that for a long time we grew side by side; our roots will always be tangled. I» m glad for that
جداگانه رشد کردن، این واقعیت را عوض نمی‌کند که مدت زیادی در کنار هم رشد کرده‌ایم. ریشه‌های ما همیشه درهم و برهم خواهند بود. من از این بابت خوشحالم.

آلی کوندی، رمان‌نویس آمریکایی

beyn 2

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me

در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

beyn 2

One’s friends are that part of the human race with which one can be human
دوستان یکی از اعضای بشر هستند که با آن‌ها می‌توان جزئی از بشر شد.

جرج سانتایانا، رمان‌نویس مشهور اسپانیایی

beyn 2

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God

ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه داشتن دوستی مثل شماست،یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.

beyn 2

.Good FRIENDS CaRE for each Other.. CLoSE Friends UNDERSTaND each Other… and TRUE Friends STaY forever

دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند.

beyn 2

A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed, the result is a colorful bridge between two hearts

دوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

beyn 2

جمله های کوتاه در مورد دوست صمیمی به زبان انگلیسی

For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone.
برای داشتن چشم‌های زیبا، به دنبال خوبی‌ها در دیگران باشید. برای لب‌های زیبا، فقط با کلمات مهربانانه صحبت کنید و برای داشتن وقار، با این دانش قدم بزن که هرگز تنها نیستی.

آندری هپبورن، هنرپیشه و مدل معروف بریتانیایی

جمله و متن کوتاه انگیسی در مورد رفیق

The one who likes you most, sometimes hurts you, but again he is the only one who feels your pain

کسی که شما را بیش از همه دوست داره،بعضی وقتا بهت صدمه می زنه.اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه.

beyn 2

Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.
برای وارد شدن در یک دوستی آرام باشید؛ اما وقتی وارد آن می‌شوید، محکم و ثابت بمانید.

سوکراتس، بازیکن سابق تیم ملی برزیل

beyn 2

Dont write your name on sand, waves will wash it. Dont write your name on sky, wind may blow it. Write your name on hearts of your friends, thats where it will stay

اسمتو رو ساحل ننویس چون امواج دریا اونو می شوره و محو می کنه،اسمتو رو آسمون ننویس چون باد میوزه و اونو می بره،اسمتو تو قلب دوستات بنویس ،اونجاست که برا همیشه باقی می مونه.

beyn 2

Stars has 5 ends Square has 4 ends Trinagle has 3 ends Line has 2 ends but Circle of our friendship has no end

ستاره پنج گوشه دارد،مربع چهار گوشه دارد،مثلث سه گوشه دارد،پاره خط دو انتها دارد،اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

beyn 2

“One measure of friendship consists not in the number of things friends can discuss, but in the number of things they need no longer mention.
یک اندازه‌گیری از دوستی شامل تعداد مواردی نیست که دوستان می‌توانند در مورد آن‌ها بحث کنند، بلکه در تعداد چیزهایی است که دیگر لازم نیست به آن‌ها اشاره کند.

کلیفتون فدیمان، نویسنده رادیو و تلویزیون

beyn 2

Only two states, both of them bad, but almost like being together and had each other to do good

فقط دو تا رفیق میتونن هردو حالشون بد باشه ولی با کنار هم بودن حال همو خوب کنن

beyn 2

“Never idealize others. They will never live up to your expectations. Don’t over-analyze your relationships. Stop playing games. A growing relationship can only be nurtured by genuineness.
هرگز دیگران را ایده آل ندان. آن‌ها هرگز مطابق انتظارات شما عمل نمی‌کنند. روابط خود را بیش از اندازه تحلیل نکنید. بازی را متوقف کنید. یک رابطه رو به رشد فقط با اصالت می‌تواند پرورش یابد.

لئو بوسکالیا، استاد دانشگاه و نویسنده مشهور آمریکایی

beyn 2

Good friend’s heart-warming. That one is with you that you can lean

دوست خوب یعنی دلگرمی. یعنی یکی هست همراهت که میتونی بهش تکیه کنی

freind 3

In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.
در پایان، ما نه سخنان دشمنانمان، بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد.

مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر جنبش مدنی آمریکایی آفریقایی

beyn 2

.Happiness means having a good friend

خوشبختی یعنی داشتن دوست خوب

beyn 2

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me

در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

beyn 2

If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

beyn 2

If you go looking for a friend, you’re going to find they’re very scarce. If you go out to be a friend, you’ll find them everywhere.
اگر به دنبال یک دوست باشید، می‌بینید که آن‌ها بسیار کمیاب هستند. اگر برای دوست بودن بیرون بروید، آن‌ها را در همه جا پیدا خواهید کرد.

beyn 2

.Don”t walk in front of me, I may not follow. Don”t walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend

‎جلوی من قدم بر ندار، شاید نتونم دنبالت بیام. پشت سرم راه نرو، شاید نتونم رهرو خوبی باشم. کنارم راه بیا و دوستم باش.

جمله و متن کوتاه انگیسی در مورد رفیق

Keep away from those who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you believe that you too can become great.
از کسانی که سعی در کمرنگ کردن جاه‌طلبی‌های شما دارند، دوری کنید. افراد کوچک همیشه این کار را می‌کنند، اما واقعاً دوست خوب باعث می‌شود که شما باور داشته باشید که شما نیز می‌توانید بزرگ باشید.

مارک تواین، نویسنده و طنز پرداز شهیر آمریکایی

beyn 2

True friends are like morning ,you can’t have them whole day .., But can be sure they’ll be there when you wake up Today ,Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند ، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز ، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

beyn 2

.My father always used to say that when you die, if you”ve got five real friends, then you”ve had a great life

پدرم همیشه بهم می گه موقع مردن ، اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی، اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی.

مطالب مشابه را ببینید!