جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393

همانطور که میدانید رنگ سال 2014 – سال 93 مدتی پیش توسط کمپانی پانتن مشخص شد که در ادمه جواهرات زیبایی در این رنگ را می بینید.
رنگ سال 2014 میلادی و 1393 شمسی بنفش و سرخابی است که جلوه و شکوه خواص دارد که کمپانی های ساخت جواهرآلات این بار تصمیم به ساخت و طراحی جواهرات با این رنگ دارند.در ادامه گزیده ای از این جواهرات را می بینید.

جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393

جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
جواهرات رنگ سال 2014- سال 1393
مطالب مشابه را ببینید!