خواستگاری جوان چینی با فلفل از دختر دلخواهش! +عکس

خواستگاری عجیب

خواستگاری عجیب جوان چینی از همسر دلخواهش!

در استان هبی چین کارمند جوانی با   99999  فلفل قلبی ساخت و داخل این قلبها در کارخانه فلفل سازی از نامزدش در خواست ازدواج کرد.

خواستگاری عجیب

 

مطالب مشابه را ببینید!