دختری که گوسفند فوتبالیست پرورش می دهد

شايد خيلي ها ترجيح دهند از سگ و گربه  به عنوان حيوانات خانگي و دست آموز استفاده کنند اما ” کتي دانسمور” نظر ديگري دارد او سعي دارد با  پرورش گوسفند به جاي حيوانات دست آموز معمولي بخت خود را به عنوان يک مربي حيوانات امتحان کند.
او ميگويد نميتواند تصور کند کسي اين حيوان را به خاطر گوشت و يا ديگر مزيتهايش استفاده کند. وي اکنون 4 گوسفند دارد که هميشه و همه جا کنار او هستند. اين زن که تجربه اي هم در زمينه بازيگري دارد به اين گوسفندان آموخته است که فوتبال بازي کنند و معمولا اين کار را در زمينهاي سبز اطراف خانه انجام ميدهند
وي ميگويد گوسفندانش بهترين دوستانش هستند و او حاضر نيست آنها را با تمام دنيا عوض کند. او در کنار اين گوسفندها خوشحال است و به آنها عادت کرده است.
خانم دانسمور 20 ساله اين گوسفندها را به پيشنهاد پدرش که يک مرد 65 ساله است از يک مزرعه دار خريداري کرده است.او ميگويد تا کنون حدود 1800 پوند براي اين گوسفندها هزينه کرده است./پرداد

دختر
دختر
دختر
دختر
دختر
دختر

مطالب مشابه را ببینید!