دختر 9 ساله به دلیل تجاوز پیرمرد دچار شوک شد و دچار ایست قلبی شد! + عکس دختر

پیرمرد 63 ساله که شهوت بر او غلبه کرد نتوانست خودش را کنترل کند و به دختر 9 ساله تجاوز کرد که سرانجام این دختر فوت کرد. رابطه جنسی با پیرمرد باعث شده بود که دختر شوک زده شود و بعد از چند روز از شدت ترس و وحشت دچار ایست قلبی شد.

رابطه جنسی و تجاوز پیرمرد به دختر 9 ساله که باعث مرگ دختر شد

متاسفانه ماجرای تجاوز به زنان هر روز در تمام نقاط دنیا اتفاق می افتد که باعث تباهی و سیاه شدن زندگی قربانی تا آخر عمرش می شود.

این دختر 9 ساله معصوم برای بازی به خانه دوستش رفته بود که پدربزرگ دوستش او را به اتاق خواب می کشاند و بی رحمانه به او تجاوز می کند.

 

رابطه جنسی دختر 9 ساله

دختر ۹ ساله ترک در ازمیر ترکیه از حال رفته و به بیمارستان منتقل شد که پزشکان هر چقدر تلاش کردند نتوانستند دختر را به زندگی بازگردانند .دختر که توسط پدربزرگ دوست خود مورد تجاوز قرار گرفته بود از ترس دچار ایست قلبی شد و جان خود را از دست داد .دختر ۹ ساله که به خانه دوست خود رفته بود تا با او بازی کند پدربزرگ دوستش وی را در تخت دوستش مورد تجاوز قرار داد .

دو دختر که در حال بازی بودند پس از بازی قصد رفتن به خانه میکنند که پیرمرد تنها در بالکن ایستاده بوده است و دختر که برای برداشتن عروسکش که بر تخت دوستش بوده به اتاق برمیگردد .پیرمرد ۶۳ ساله در همین لحظه به دختر ۹ ساله که دوست نوه اش بوده حمله کرده و به وی تجاوز میکند .

به گزارش تاپ ناز دختر پس از مدتی که مورد تجاوز قرار میگیرد به خانه آمده و قضیه را به پدر و مادرش میگوید .
رابطه جنسی دختر 9 ساله
پدر و مادر دختر به پلیس شکایت کرده و پیرمرد دستگیر میشود .پیرمرد به قید وثیقه آزاد میشود تا زمان دادگاه رسیدگی به آزار جنسی دختر فرا رسد .مدتی نمیگذرد که دختر ترک تحصیل کرده و شروع به خیس کردن جای خود میکند که از ترس این دختر حکایت میکرد .هر چقدر تاریخ محاکمه نزدیکتر میشد ترس دختر از گفتن اتفاقات آن روز در دادگاه و همچنین رو به رو شدن با پیرمرد بیشتر میشده .

دختر دو روز قبل از دادگاه به طور ناگهانی از هوش رفت که پس از رساندن به بیمارستان جان خود را از دست داد .پدر دختر میگوید که دخترش پس از آزار جنسی به شدت ترسیده بوده است و حال زندگیش را از دست داد .

تجاوز جنسی به دختر کم سن و سال باعث مرگ این دختر شد

همچنین : عکس های تجاوز جنسی به دختر 18 ساله در باغ!

مطالب مشابه را ببینید!