مجله تاپ‌ناز‌

دیه پرده بکارت | میزان دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت چه میزان است؟

دیه پرده بکارت
تجاوز و یا رابطه جنسی ناخواسته ای که باعث پاره شدن پرده بکارت شود شامل دیه پرده بکارت می شود. اگر این کار به وسیله یک غریبه و یک فرد غیر مجاز انجام شده باشد مطابق قانون مجازات اسلامی مرتکیب تعزیر می شود.

پاره کردن پرده بکارت به صورت زوری و دیه پرده بکارت

در ابتدای واژن و ابتدای مجرای تناسلی زنان، پرده ای نازک و لطیف مخاطی دو لایه وجود دارد که بعد از پاره شدن به صورت زوائدی نامظم در سوراخ واژن دیده می شود. معمولا به صورت چینی عروقی و نازک از غشای مخاطی می باشد که از نظر شکل و ضخامت انواع مختلفی هم دارد.

پرده بکارت دارای یک سوراخ مرکزی می باشد که اشکال گوناگونی هم دارد.

دیه پاره کردن پرده بکارت مهرالمثل است یعنی دیه کامل زن برای پاره کردن مثانه می باشد و چون از جهت میزان دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نیست پس به صورت کلی دیه پرده بکارت چه عمد و چه غیر عمد همان مهرالمثل می باشد.

از بین بردن پرده یک دختر با انگشتیا هر چیزی که باعث پاره شدن مثانه و عدم امکان نگهداری ادرار باشد، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل هم دارد.

ولی اگر باعث پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و هر دو صورت چنانچه این عمل به وسیله غریبه و غیر مجاز انجام شده باشد طبق قانون مرتکب تعزیر خواهد شد.

ازاله ی بکارت

خراشیدگی، ساییدگی و پارگی پرده بکارت را که توام با تورم و خون مردگی و جاری شدن خون است ارائه بکارت می نامند.

باید توجه داشت که خونریزی شرط ازاله بکارت نمی باشد و همچنین خونریزی نکردن در موقع دخول به معنی ازاله بکارت در گذشته نمی باشد.

دیه پرده بکارت یا از بین رفتن آن از لحاظ علمی نقص عضو محسوب نمی شود ولی در قوانین مجازات در تمام کشورها ارائه بکارت، در موارد جنسی که باعث شکایت شود، مجازات سنگینی دارد.

جریمه ازاله بکارت در موارد غیر جنسی مانند تصادفات یا حوادث نیز در قوانین مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

تعیین ارش البکاره

ارش البکاره با توجه به موازین شرعی برابر یک مهرالمثل می باشد که در تمام موارد با نظر کارشناس تعیین می شود. اگر مقدار مهرالمثل بیشتر از دیه کامل زن باشد، بیشتر از یک دیه پرده بکارت کامل تعلق نمی گیرد و محاسبه نمی شود.

ارش و دیه چه تفاوتی با هم دارند ؟

دیه میزان مبلغ یا مالی است که در قبال صدمه وارد به جسم و جان انسان از سوی عامل و مسبب صدمه به آسیب دیده باید پرداخت شود و نوع و مقدار آن برای هر کدام از اندام های بدن معلوم است و شارع آن را تعیین نموده است.

در حالی که مقدار ارش را شارع تعیین نکرده و قاضی مکلف است حسب مورد با جلب نظر کارشناس مقدار آن را تعیین نماید.

دیه بر حسب گاو ،گوسفند، شتر و درهم و دینار تعیین میگردد در حالی که ارش بر اساس پول رایج مملکت مشخص می گردد.

قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن دیه ندارد ولی میزان ارش را می تواند با نظر کارشناس و بعضی موارد که قانون اجازه می دهد شخصاً تعیین نماید.

دیه پرده بکارت

دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی : «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره1- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.»

ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آن که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.»

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

  1. هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
  2. هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره: افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

دیه پرده بکارت

دیه پاره کردن و ازاله پرده بکارت دختر مجرد چقدر است ؟

ازاله ی بکارت چنانچه با رضایت دختر صورت بگیرد ارش البکاره دارد و میزان ارش البکاره در برخی پرونده ها دو درصد دیه کامل تعیین شده و چنانچه ازاله بکارت بدون رضایت دختر باشد به دختر مهرالمثل تعلق می گیرد .

حتما بخونید : پرده بکارت با پریدن از ارتفاع یا سقوط از ارتفاع پاره می شود؟

پرسش و پاسخ طبق رساله آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

ازاله بکارت در اثر وضع حمل

سؤال: زنى در اثر تفخیذ اجبارى حامله شده، و بر اثر وضع حمل بکارت وى زائل گشته است. آیا دیه، یا ارش البکارة، یا مهر المثل، به وى تعلق مى گیرد ؟

پاسخ: تنها مهر المثل تعلّق مى گیرد.

ازاله ناقص بکارت

سؤال: آیا بین ازاله ناقص و کامل فرق است ؟

پزشکى قانونى، پرده بکارت را به 12 ناحیه، که اصطلاحاً به آن ساعت مى گویند، تقسیم کرده، که از 1 شروع و به 12 ختم مى گردد. پزشکان در گواهی هاى خود مثلا مى نویسند: «پارگى در ساعت 5 و 6 وجود دارد.» به نظر مى رسد که باید دید آیا پرده بکارت ناقص داراى ارزش است ؟

مثلا اگر کوزه اى بشکند خواه از یک قسمت بشکند، یا از چند قسمت، دیگر ارزش ندارد. امّا اگر پارچه اى پاره شود، اگر از یک قسمت پاره شود، باقیمانده آن داراى ارزش است. حال باید دید که پرده بکارت از مثال اوّل است، یا دوّم ؟

پاسخ: در هر حال مهر المثل تعلّق مى گیرد.

ازاله بکارت زنی که مهر المثل او بیش از دیه کامل است

سؤال: در مواردى که براى ازاله بکارت مهر المثل تعیین شده، مثل موردى که با انگشت ازاله بکارت گردد، چنانچه میزان مهر المثل از دیه کامله یک زن بیشتر باشد، آیا مجنىّ علیها به میزان دیه کامله استحقاق دارد، یا زائد بر دیه هم قابل مطالبه است ؟ همانند موردى که هرگاه کسى موى زنى را از بین ببرد، ولى دوباره بروید، مقرّر شده اگر مهر المثل بیشتر از دیه کامل باشد، فقط به مقدار دیه بپردازد.

در مورد این سؤال چگونه است ؟

پاسخ: بیش از دیه استحقاق ندارد.

ازاله بکارت در فرض اغفال و عدم اغفال دختر

پسر و دخترى با یکدیگر رابطه نامشروع برقرار کرده، و در نتیجه بکارت دختر زائل شده است.

  1. سؤال: اگر عمل با رضایت دختر و بدون اغفال صورت گرفته باشد، حکم مسأله چیست ؟
  2. سؤال: اگر عمل با رضایت ولى با اغفال دختر همراه بوده باشد، آیا ارش البکارة تعلّق مى گیرد ؟

پاسخ:1- در فرض مسأله، ارش البکارة یا مهر المثل تعلّق نمى گیرد.

پاسخ:2- چنانچه منظور از اغفال این است که رضایت به مادون آمیزش داده، ولى او آمیزش کرده، باید مهر المثل او را بدهد. و اگر منظور از اغفال این است که پسر به او اطمینان داده که ازاله بکارت نخواهد شد، باید ارش البکارة بپردازد.

ازاله بکارت با انگشت

سؤال: اگر ازاله بکارت دختر با انگشت، یا شىء دیگر صورت گیرد، حکم ارش البکارة چیست؟ آیا رضایت یا عدم رضایت وى در حکم تأثیرى دارد ؟

پاسخ: مهر المثل تعلق مى گیرد. ولى در صورت رضایت دختر، احتیاط مصالحه است.

تعلق مهرالمثل در صورت اقرار به زنا

سؤال: چنانچه مردى یک بار اقرار به زنا کند، آیا مى توان او را به پرداخت ارش البکارة، یا مهر المثل (در صورت تحقّق شرایط آن) محکوم کرد ؟

پاسخ: احتیاط واجب آن است که اگر اقرار به تحقّق زناى به عنف، یا ازاله بکارت به عنف کرده باشد، مهر المثل را بپردازد.

سؤال: اگر مردى در شب زفاف، به علّت عنن، یا عامدا، به وسیله انگشت، یا شىء مناسب دیگرى غیر از آلت رجولیّت، بکارت همسرش را زایل نماید آیا این عمل تعزیر دارد و احکام دخول بر آن جاری می گردد، و زوجه مستحقّ کلّ مهر است ؟

پاسخ: در صورت عدم رضایت زوجه، تعزیر دارد و زوجه مستحقّ کلّ مهر است.

سؤال: پرده بکارت بعضى از دختران حلقوى و یا ارتجاعى است که در صورت دخول هم ازاله بکارت نمى شود، آیا مجازات دخول با این قبیل دختران مشمول مجازات ازاله بکارت است ؟

پاسخ: در فرض مسأله مشمول مجازات یا دیه ازاله بکارت نیست اما احکام دیگر ثابت است.

مطالب مشابه را ببینید!