مجله تاپ‌ناز‌

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

جدیدترین عکس های عاشقانه زیبا و رمانتیک زن و شوهر

مثل یک روح در دو پیکریم
تو در پیکره ی خدایی
من در پیکره ی انسانی
عاشقانه میپرستمت
شاید روزی
یک روح در یک پیکر شویم …

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

عکس عاشقانه شعر عاشقانه

 فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویــــــــم :
تـارهـای سـپـیــــــد را سـیــاه کـنـــــــد…
و چـیـــــن و چـروک هـا را مـاسـت مـالـــــــی…
و حـتـی از آن خـنـده هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـارد
بـاز هـم از نـگـاهـــــــــم پـیـداسـت چـقــــدر …
بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــــــده ام…

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

این عصرهای بارانی ِ بهاری ،
عجـیب بـوی نـفس هـای تـو را می دهـد …!
گـوئـی … تـو اتـفاق می افـتی؛
و مـن دچـار می شـوم …
تـمام ” مــن” دارد “تـــو” می شـود …
بـاور مـی کنـی؟

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

گیسوانم نـوازش دستــت را می خواهــند
با طعم نــاز ، نه نیاز

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

عکس های عاشقانه جدید زن و شوهر

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

تصاویر عاشقانه پسر و دختر عاشق

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

زیباترین عکس های عاشقانه و رمانتیک

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

   شبان عاشق
من همان شبان عاشقم
سینه چاک و ساکت و غریب
بی‌تکلف و رها
در خراب دشتهای دور
در پی تو می‌دوم
ساده و صبور
یک سبد ستاره چیده‌ام برای تو
یک سبد ستاره
کوزه ای پرآب
دسته‌ای گل از نگاه آفتاب
یک عبا برای شانه‌های مهربان تو
در شبان سرد
چاروقی برای گامهای پرتوان تو
در هجوم درد
من همان بلال الکنم
در تلفط تو ناتوان
آه از عتاب!

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

زیباترین عکس های عاشقانه خفن زن و شوهر

مطالب مشابه را ببینید!