ساخت کیف از پوست غورباقه! +عکس

فرانسوی به جز خوردن غورباقه گویا از پوست این جانور کیف و لوازم دیگری هم می سازند!

ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!

ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!
ساخت کیف از پوست غورباقه!

نوشته های مشابه