مجله تاپ‌ناز‌

سخنان ناپلئون بناپارت امپراتور مقتدر فرانسوی با جملات آموزنده

در این بخش مجموعه سخنان ناپلئون بناپارت پادشاه معروفو مقتدر فرانسوی را با جملات زیبا و آموزنده ارائه کرده ایم.

جملات و سخنان ناپلئون بناپارت

سخنان ناپلئون بناپارت

آیا بخت و اقبال است که مردان بزرگ را به مقام سیادت می رساند؟ نه آنان چون مردان بزرگ بودند توانستند بخت و اقبال را مطیع و منقاد خود سازند.

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

چه بسا اشخاص که فقط به صدای طنین کلنگ گورکن از خواب بیدار میشوند.

کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.

همان لحظه ای که امید به زندگی قطع شود، مرگ فرا رسیده است.

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست، اما یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد.

مطلب مشابه: سخنان ناپلئون هیل درباره موفقیت و جملات ناب در مورد زندگی

نخستین وظیفه ی یک حاکم اجرای عدالت است.

صاحب همت در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با یأس و استیصال روبرو نخواهد شد.

بهترین راه فقیر ماندن صداقت داشتن است.

با خواندن یک شماره از جراید کشوری، می توان بدرجه ی آزادی و استحکام مبانی حکومت، رشد ملی، تربیت فرهنگی، قوای فکری و نیروی روحی افراد آن پی برد. 

 قدرت معشوقه من است. بسیار سخت کار کرده ام که او را بدست آورم، پس آن را به راحتی به دیگران نمی دهم.

سخنان ناپلئون بناپارت

مردان بزرگ مانند شهابها هستند که می سوزند و جهانی را از نور خود روشن می کنند.

عده ای معدود از مردان بزرگ، برای مشهور ساختن ملتی کافی هستند.

تاریخ چیست ،مگر داستان هایی که بر سر آن توافق می کنند.

ندای وجدان را در همه حال از خود دور نسازید.

ازدواج همیشه به عشق پایان داده‌است.

مطلب مشابه: جملات در مورد هدف زندگی و سخنان شگفت انگیز تاثیرگذار برای اهداف

در یک کشور اداره کردن هیچ یک از طبقات مردم مشکل تر از اداره کردن اشخاصی که دارای حسن نیت هستند ولی پیوسته وجدان خود را گول می زنند نیست.

حوادث بزرگ به رشته ی نازک و موئی بسته است، مرد دانا از ناچیزترین جریانات استفاده می کند و آنچه را که ممکن است فرصت مناسب و موقعیت ممتازی نصیبش سازد از نظر دور نمی دارد. 

فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است

صاحب همت، در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یأس روبه رو نخواهد شد. 

احمق‌هادر فکر گذشته‌اند، دیوانگان نیز در رویای آینده به سر می‌برند و تنها انسان‌های عاقل در حال زندگی می‌کنند.

شادمانی برای من عبارت از آن است که نیرو و استعدادهای درونی خود را به حد کمال نشو و نما دهم و کامل کنم.

هرگز نیابد به ایرانی ها توپ و تفنگ بدهیم، زیرا در انی صورت کسانی که از مرگ نمیترسند را مجهز به سلاح کرده اید و دیگر کنترل آنها غیر ممکن خواهد بود…

شهرت زودگذر است و گمنامی جاودان.

مردان بزرگ، مانند شهاب هستند که می سوزند و جهانی را از نور خود روشن می کنند.

عادت کنید که عادت نکنید

لغت غیرممکن را باید از قاموس‌ها محو کرد.

آن قدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم.

بی صبری در راه موفقیت مانع بزرگی است.

خونسردی بزرگترين صفت يك فرمانده است.

حوادث را باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و لغزش در اندیشه ی ما ایجاد کنند.

كم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زياد خرج كردن است.

مطلب مشابه: سخنان ونسان ون گوگ نقاش معروف با جملات آموزنده زیبا

از پیروزی تا سقوط فقط یک گام فاصله‌است.

زنان مرد صفت را دوست نمی دارم، و همچنین از مردان زن صفت بیزارم هر کس باید در دنیا فقط نقش خود را بازی کند.

بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ میدهد.

حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش چیزی رو بنویس که بتونی امضا کنی و چیزی رو امضا کن که بتونی پاش بایستی.

به نظر ما خیر خواهی دیگران حماقت جلوه می کند و حماقت های ما خیر خواهی، نیکی دیگران ضعف و ضعف ما همیشه نیکی است. 

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچگاه با نومیدی روبرو نخواهد شد

برای ترقی ملت و آبادی مملکت از هر وسائل بی شمار دیگر، به وجود مادر صالح و پرورش دهنده محتاج هستیم. 

مطلب مشابه: سخنان چارلز داروین زیست شناس معروف با جملات ناب و زیبا

مطالب مشابه را ببینید!