مجله تاپ‌ناز‌

سخن بزرگان در مورد سکوت + متن های زیبا در مورد سکوت و خاموشی

جملات زیبا و سخن بزرگان در مورد سکوت

در این قسمت جملات و متن های زیبای نقش شده از بزرگان جهان در مورد سکوت را گردآوری کرده ایم که می توانید هر روز بخوانید و به آنها عمل کنید. با مطالعه این جملات عمیق، فلسفی و ادبی می تاونید از تجربیات افراد استفاده کنید و گامی مثبت در زندگی بردارید.

***

میلان کوندرا

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد، آنچه که انتظارش می رود و روزانه تکرار می شود، چیزی ساکت و خاموش است؛ تنها اتفاق سخنگو است و همه می کوشند آن را تعبیر و تفسیر کنند.

***

عکس پروفایل سکوت

در سکوت و با سکوت با تو حرف میزنم …
که روزهاست گوشها ،
توان اوج موج حرفها ،
برایشان بسان فاجعه ست …
گیله مرد
*

فریدریش نیچه

با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است.

*
نیمی از جهان، افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند
و نمی توانند بگویند؛
و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند،
ولی همیشه حرف میزنند.
گیله مرد
*

پابلو پیکاسو

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.

سخن بزرگان در مورد سکوت

جملات بزرگان درباره سکوت

به سکوت ایمان دارم و حاضرم ساعت ها در باره مزایایش برای شما صحبت کنم. !!!
جرج برنارد شاو

فریدریش نیچه

کسی دوستدار حقیقی زنان است که امروزه به آنها بگوید : زنان در باب زنان سکوت کنند!

*

همیشه سکوت ، یک جنایت جنگی ست …
وقتی ظلمِ ظالم بر مظلوم را می بینی و ساکت می نشینی …
گیله مرد

*

فیودور داستایفسکی

تنها آرامش و سکوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.

سخن بزرگان در مورد سکوت

جملات و سخنان بزرگان درباره سکوت

بگذار کسی که سردش است، آتش را خاموش کند.
مثل اسکاتلندی

جبران خلیل جبران

قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.

*

آتش را نمی توان با آتش خاموش کرد.
مثل یونانی

*

یوهان ولفگانگ فون گوته

هنوز روز است؛ بکوش تا کاری کنی، زیرا وقتی که شب خاموش فرا رسد هیچ کس کاری نمی تواند کرد.

سخن بزرگان در مورد سکوت

متن زیبا در مورد سکوت

*

سقراط

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.

*

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.
آبراهام لینکلن

*

شارل دو گل

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.

*

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن.
ژرژهربرت

*

آبراهام لینکلن

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

سخن بزرگان در مورد سکوت

متن زیبا در مورد سکوت

*

رالف والدو امرسون

خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

 

*

در عشق، سکوت بهتر از نطق و بیان، ادای مقصود می کند.
مثل ژاپنی

*

حسین پناهی

در آغاز سکوت بود و سکوت خدا بود و خدا کلمه نبود، که کلمه نیاز بود

*

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.
سقراط

*
*

جملات زیبا در مورد سکوت

*
*

بسیار اتفاق می افتد که سکوت بهتر از صحبت کردن می تواند مقاصد ما را برساند.
لرد آویبوری

*
*

زمانی می رسد که سکوت، بیش از همه گفته ها مقصود را می رساند.
منتسکیو

*
سخن بزرگان در مورد سکوت

جملات و سخنان بزرگان درباره سکوت

*
*

سکوت، چنان موضوع جالبی است که ساعتها می توان درباره اش حرف زد.
ژول ورسن

*
*

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.
پابلو پیکاسو

*
*

دانایان سکوت می کنند،با استعدادها گفتگو می کنند و ابلهان اهل مجادله اند.
مثل چینی

*
*

اگر در مورد شما بد گفتند سکوت کنید.
جبران خلیل جبران

*
*

متن های فلسفی در مورد سکوت

*
*

بعد از سکوت در بیان آنچه قابل گفتن نیست هیچ چیز به پای موسیقی نمی رسد.
هاکسلی

*
*

هنوز روز است؛ بکوش تا کاری کنی، زیرا وقتی که شب خاموش فرا رسد هیچ کس کاری نمی تواند کرد.
گوته

*
*

گاهی سکوت بیش از هر استدلالی به ما کمک می کند.
منتسکیو

*
*

عشق، تمرین نیایش است و نیایش، تمرین سکوت.
آنتوان دوسنت اگزوپری

*
*

جملات و سخنان بزرگان درباره سکوت

جوینده گوینده است و یابنده، خاموش.
خواجه عبداله انصاری

*
*

بهترین حسن تلویزیون این است که می توان آن را خاموش کرد.
لوتار اشمیت

*
سخن بزرگان در مورد سکوت

متن های مفهومی سکوت

*
*

سکوت اوج تکلم است.
گاندی

*

*

داروی خشم، خاموشی است.
سقراط

*

والت ویتمن

زمین در ابتدا گستاخ و خاموش و درک ناشدنی است، طبیعت در ابتدا گستاخ و درک ناشدنی است، نومید مشوید، راه خود را دنبال گیرید، در این راه بسی چیزهای آسمانی است که مستور و نهفته است.

 

مطالب مشابه را ببینید!