سفره هفت سین زرشکی رنگ

هفت سین

تزیین سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

نظرتان درباره یک هفت سین بازیافتی چیست؟ در این پست آموزش جاشمعی هفت سین را داده ایم .

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

قسمت پائین بطری را ببرید.

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

با گرمای شمع به لبه ها فرم بدهید.
نوروز

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

برای هر جا شمعی به دو قسمت انتهائی بطری نیاز دارید که باید رنگ و اکلیل پاشی شود.

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

دو قسمت رنگ شده را به هم بچسبانید، چند تا برگ ببرید ،رنگ سبز بزنید و به قسمت زیر گل ها بچسبانید.

تزیین هفت سین 94,هفت سین 94 زرشکی

مطالب مشابه را ببینید!