شکافتن شکم سگ برای درآوردن انگشت فرزند! +عکس

پدری که برای بازگرداندن انگشت پسرش؛شکم سگش را شکافت + عکس

یک پدر آمریکایی برای اینکه انگشت پسرش را بازگرداند،شکم و معده سگش را شکافت.

“فرناندو برینونی” به قفس سگشان نزدیک شد و برای بازی کردن با سگ درون قفس دست خود را داخل قفس برد ولی هنگامیکه قصد داشت دست خود را خارج کند انگشتش گیر کرد و سگ نیز انگشت او را گاز گرفت و بلعید.

پدر که صدای فریادهای فرزندش را شنید اسلحه کمری خود را برداشته به بیرون میرود و هنگامیکه با این صحنه روبرو میشود سگ را میکشد و معده او را میشکافد؛انگشت را از معده خارج میکند و به بیمارستان میبرد اما پزشکان موفق به پیوند انگشت نشدند./انتخاب

نجات فرزند نجات فرزند

مطالب مشابه را ببینید!