شگرد دانشمند ایرانی برای تعیین جنسیت

دانشمند ایرانی بوعلی سینا می گفت که فرزند دختر در سمت چپ شکم مادر و پسر در سمت راست شکم مادر قرار میگیرد. این ها روش های بوعلی سینا برای تعیین جنسیت جنین بوده است.

تعیین جنسیت به روش ابو علی سینا

سالهای دور هنوز از سونوگرافی خبری نبود ولی ابوعلی سینا با روش های خاص تعیین جنیست می کرد. همین که مادری باردار می شود، گمانه زنی ها برای داشتن دختر یا پسر شروع می شود به خصوص اگر خانمی فرزند اولش را باردار باشد.

روش های تعیین جنسیت جنین با طب سنتی

تا نزدیک شدن روز سونوگرافی و تشخیص جنسیت بچه توسط متخصص ،مادر با تشخیص های مختلفی از سوی نزدیکان و آشنایان رو به رو می شود که بر اساس آمارها و باورهای قدیمی و متون ابن سینا صورت گرفته است.

همچنین : تعیین جنسیت فرزند با سن مادر و ماه تولد

شگرد دانشمند ایرانی برای تعیین جنسیت

تعیین جنسیت بدون سونوگرافی با روش های سنتی

بررسی ها نشان می دهند، اگر تعداد ضربان قلب کودک 140 بار در دقیقه یا بیشتر باشد،فرزند دختر و اگر زیر 140 ضربه در دقیقه یا بیشتر باشد،پسر است. بررسی ها نشان می دهند، در بعضی متون آمده است پسر سمت راست شکم مادر و دختر در سمت چپ قرار می گیرد.

حتی اعتقادی هم وجود دارد که می گوید اگر زن باردار میل شدیدی به خوردن غذاهای شور داشته باشد،فرزندش پسر است و اگر شیرینی دوست داشته باشد فرزندش دختر است.

اگرچه می شود روی بعضی از این موارد تا 80 درصد حساب کرد ولی در موارد زیادی هم این باورها صادق نیست و ممکن است نتیجه درست نباشد.

از آنجا که سونوگرافی 2 پارامتر مهم برای اطمینان را دارد می توان راحت به آن اتکا کرد.کارآمدی و روش ایمنی آن بسیار بالاست و به همین دلیل طب سنتی نیز به آن اطمینان می کند.

شگردهای بوعلی سینا برای تعیین جنسیت

مطالب مشابه را ببینید!