شیشه چه بلایی بر سر چهره زنان می آورد!؟ +تصاویر

ماده مخدر شیشه, اثرات شیشه بر روی زنان, چهره زنان بعد از مصرف شیشه

شیشه چه بلایی بر سر چهره زنان می آورد!؟ +تصاویر

شیشه ماده بی رنگ، بی بو و تلخ مزه ای است که اعتیاد را به همراه دارد.پس از مصرف آثارش از 8 تا 24 ساعت در بدن باقی می ماند.نشعگی شیشه شبیه رسیدن به اوج لذت جنسی است.

و اما اثراتی که شیشه دارد بسیار زیاد است، از توهم دیدن تا عصبانیت و خودکشی!

در زیر تصاویری تلخ از زنان را قبل از مصرف و بعد از مصرف شیشه مشاهده می کنید.

Adora, age 48
118 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Adora, age 53
216 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Alberta, age 23
314 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Alberta, age 28
414 Terrifying Faces of Meth (45 photos)

Christina, age 23
75 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Christina, age 24
85 Terrifying Faces of Meth (45 photos)

Sophia, age 20
135 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Sophia, age 26
145 Terrifying Faces of Meth (45 photos)

Robin, age 32
174 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Robin, age 42
184 Terrifying Faces of Meth (45 photos)

Patricia, age 49
217 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Patricia, age 52
223 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Noel, age 27
233 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Noel, age 27
242 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Noel, age 30
252 Terrifying Faces of Meth (45 photos)

Krystal, age 27
282 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Krystal, age 28
292 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Kari, age 32
302 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Kari, age 38
315 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Jordan, age 23
322 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Jordan, age 25
332 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Heather, age 27
342 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Heather, age 30
351 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Devan, age 18
361 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Devan, age 21
371 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Dawn, age 24
381 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Dawn, age 28
391 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Darlene, age 37
401 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Darlene, age 39
415 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Angelic, age 31
421 Terrifying Faces of Meth (45 photos)
Angelic, age 34
431 Terrifying Faces of Meth (45 photos)

before_after_crystal_meth_2-615x373 meth_1 meth addict3

مطالب مشابه را ببینید!