صحنه ای جالب و عجیب از طبیعت

گویا این کوسه با قواص دوست است و یکی از باله هایش را به قواص می زند.

کوسه

مطالب مشابه را ببینید!