صحنه ای عجیب از زنان نظامی چینی

در این عکس بطری شیشه ای را می بینید که با ضربه ای محکم بر سر یک زن خرد و تکه تکه می شود.

این زنان دوره آموزشی نظامی را می گذرانند.

زنان چینی

زن نظامی چینی

مطالب مشابه را ببینید!