مجله تاپ‌ناز‌

صلح نامه ملک چیست ( نمونه متن صلحنامه )

برای کسی که تصمیم به انتقال ملک و آپارتمان را می گیرد روش های مختلفی وجود دارد. انتقال ملک و آپارتمان باید در قالب یکی از عقود مملک یا تملیکی مانند عقد بیع، عقد صلح، عقد هبه، معاوضه و یا عقدی آزاد (ماده 10 قانون مدنی) انجام گیرد.

صلح نامه (صلحنامه) ملک

صلح در لغت به معنی سازش، توافق و آشتی کردن است و در قرآن و سنت ما هم عقد صلح به معنی مرافعه و پایان دادن به دعوا به کار می رود. لزومی ندارد حتما اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلحنامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار گیرند.

اقسام عقد صلح

 

بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:

  1. عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
  2. عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.

صلح نامه ملک چیست ( نمونه متن صلحنامه )

ارکان صلح نامه

مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید.
متصالح: کسی که مال را قبول می نماید.
مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد.
مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.

نکته: عقد صلح نامه برای رفع دعوا و نزاع بین افراد هم میتواند در معاملات املاک مفید واقع شود. در این حالت عقد صلح نامه ملکی بین دو طرف برای رفع اختلاف و دعواست نه اینکه یکی از طرفین از ادعا یا مطالبه حق خودش کوتاه آمده باشد و در این حالت افراد با دادن امتیازاتی به یکدیگر و در حضور مرجع قانونی (دادگاه یا شورای حل اختلاف) به سازش و توافقاتی در جهت رفع دعوای ملکی میرسند.

انواع صلح نامه ملکی

  • صلح نامه ملکی همان خرید و فروش املاک
  • عقد صلح نامه برای اجاره یک ملک بجای قرارداد استیجاری
  • صلح نامه ملکی برای انتقال منافع یک ملک : مثل صلح سرقفلی مغازه
  • عقد صلح نامه برای صرف نظر از تملیک یک ملک یا بدهی
  • تمامی موارد فوق میتواند با یا بدون رد و بدل شدن پول (یا هر نوع عوض مشخصی ) در ازای ملک صلح شده انجام گیرد.

 

متن قرارداد صلح (صلحنامه) ملک

 

ماده 1 – طرفین قرارداد

صالح (صل کننده) : آقای بهروز …… شماره ملی ……… نشانی : ………………. با وکالت رسمی خانم زهرا ……. به موجب وکالتنامه شماره ……… مورخ 1399/09/03.

متصالح (صلح گیرنده) : خانم زهرا ……. به شماره ملی ……. به نشانی تهران شهرک قدس ……………. .

 

ماده 2 – مورد صلح

عبارت است از سه دانگ ملکیت و منافع و کلیه حقوق مستقر در پلاک ثبتی ….. فرعی از 74 اصلی یک دستگاه آپارتمان به نشانی تهران شهرک قدس ……. و نیز کلیه توابع و ملحقات و آنچه که در سند مالکیت آمده است اعم از پارکینگ و انباری و انشعابات آب ، برق و گاز منصوب در آن که متعاقب تنظیم این صلح نامه نسبت به انتقال و واگذاری سند قطعی اقدام خواهد شد.

 

صلح نامه تقسیم ارث چیست و چه اهمیتی دارد ؟

تقسیم ارث و میراث یکی از معضلات اجتماعی پر رنگ در جامعه ما می باشد. در حال حاضر کار به جایی رسیده است که وراث چند روز قبل از فوت پدر و …

ماده 3 – مبلغ مورد معامله

عبارت است از ده میلیون تومان معادل یکصد میلیون ریال که به طور قطعی متصالح به عنوان عوض صلح به صالح پرداخت می نماید.

 

ماده 4 – شرایط قرارداد صلحنامه

1- صالح به موجب این صلحنامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر صلح و انتقال قطعی نموده و هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

2- هیچگونه اختیار فسخ قرارداد در این معامله درج نشده و طرفین جز با اقاله و تفاسخ حق بر هم زدن معامله را ندارند.

3- مورد صلح در تحویل و تصرف خود متصالح است (محل زندگی مشترک).

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

مطالب مشابه را ببینید!