مجله تاپ‌ناز‌

ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی آنها

انواع ضرب المثل معروف ایرانی با معانی آنها

ضرب المثل های معروف ایرانی قدیمی با معنی را در این بخش تاپ ناز گردآوری کرده ایم.

فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه !

معنی : هیچ گاه از ظاهر کسی نمی توان قضاوت کرد.

شتر در خواب بیند پنبه دانه ؟

معنی : کنایه از آدمی است که آرزوهای دور و درازی دارد.

وجود یکی است ولی شکم دوتاست

معنی : یعنی دو نفر هر چقدر به یکدیگر نزدیک باشند باز هم از هم جدا هستند.

یک پاش لب گور است

معنی : پیر است

ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی آنها

طاووس‌ را به‌ نقش و نگاری‌ که هست‌ خلق‌ تحسین‌ کنند و او خجل از پای‌ زشت‌ خویش.

معنی : ظاهر بینی افراد

وفاداری مدار از بلبلان چشم که هردم بر گلی دیگر سرآیند.

معنی : بی وفایی

ضرب المثل در مورد تکبر

عروس تعریفی آخرش شلخته در می آید

معنی : دوری از تکبر ویا خودتعریفی

فلانی اجاقش کوره

معنی : منظور از کسی است که بچه دار نمی شود.

وقت نداره سرشو بخارونه

معنی : منظور آنست که گرفتار است.

قرآن بر سر زبان است و در میان جان

معنی : دیانت

طوطی وار یاد گرفتن

معنی : مطلبی را سرسری یاد گرفتن

ضرب المثل سرسختی در زندگی

یار دیرینه ‌مرا گونه ‌زبان توبه مده که مرا تو به ‌شمشیری نخواهد بودن

معنی : سرسختی

ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی آنها

عطای او را بلقای او بخشیدم

معنی : در مورد افردای که خیر و شر آنها یکی است.

فرق است میان آنکه یارش در بر آنکه دو چشم انتظارش بر در

معنی : انتظار.

ضرب المثل قضاوت

شاهنامه آخرش خوش است

معنی : همیشه در اول کار نباید قضاوت کرد.

معروف ترین ضرب المثل های ایرانی

سیر به پیاز میگه پیف پیف چقدر بو می دی

معنی :‌ کنایه به کسی است که خود پر از عیب و اشکال است ولی عیب کوچک دیگران را بزرگ جلوه دهد.

قصاص در این دنیاست

معنی : یعنی هر کس نتیجه اعمال خود را در زندگی می بیند.

گاومون زائیده!

معنی : دردسر به سراغ آدم آمدن.

ضرب، ضرب اول!

معنی : در مبارزه آن کسی برنده است که ضربه اول را زده باشد.

هر که با بزرگان ستیز و خون خود ریزد!

معنی : پا از گلیم خود دراز کردن

ضعیفی که با قوی دلاور کند یار دشمن است در هلاک خویش

معنی : هرکس باید به توان خودش کاری را انجام دهد.

یاسین به گوش خر خواندن

معنی : پند بی فایده به کسی دادن

سالی که نکوست از بهارش پیداست

معنی : مواقعی گفته می شود که کاری بر وفق مراد باشد.

ضرب المثل های معروف ایرانی با معنی آنها

شتری که در خانه ی همه را می زند

معنی : عاقبتی که برای همه است.

ضرب المثل ارزش وقت

ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

معنی : ارزش وقت را دانستن

یک چشم گریان و یک خندان

معنی : در مورد کسی گویند که دو گانه عمل می کند.

هر پستی، بلندی دارد
معنی : بعد از هر سختی آسانی هست.

دهنش بوی شیر می دهد

معنی : بی تجربگی فرد

ضرب المثل روزگار

هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت

معنی : بی وفابودن روزگار

هشتش گرو نهش است

معنی : آه در بساط ندارد.

فکر نان کن که خربزه آب است

معنی : دل به چیزهای بیهوده نبستن

عاقبت حق به حقدار رسید

معنی :همیشه در سرانجام هر کار کسی که حق دارد برنده است.

قوز بالاقوز !

معنی : کار را خراب تر از آنچه که بود کردن.

عالم نا پرهیزگار کور شعله دارست

معنی : در نکوهش دانشمند بی تقوا ونترس از خدا

صدا از ته چاه بر آمدن

معنی : ضعیف بودن

نا بینا به کار خویش بیناست !

معنی : هر کسی در انجام کاری مهارت دارد.

نم پس نمی دهد

معنی : کارش عیب و ایراد ندارد.

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

معنی : کسی از چیزی ضرر دیده از آن چیز برای هیشه رعب ووحشت دارد

مطلب مشابه: ضرب المثل بختیاری و داستان بختیاری به همراه معنی و کاربرد ضرب المثل ها

گاو پیشانی سفید است

معنی : همه کس و در همه جا او را می شناسند.

ضرب المثل صبر کردن

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

معنی : صبر کردن.

کرم بین و لطف خداوند گار گر بنده کرده است و او شرمسار

معنی : در نکوهش بدکاری

کارها به صبر برآید و مستعجل به سر در آید

معنی : صبر.

زیر کاسه ، نیم کاسه است

معنی : یعنی فریب و حقه ای در کار است.

ریگ تو کفششه

معنی : منظور داشتن نقشه ی بدی در فکر

ضرب المثل ثروت

درخت هرچه بارش بیشتر می شود سر فروتر می رود.

معنی : در ستایش فروتنی افراد دارای مقام ویا ثروت

روده بزرگه ، روده کوچکه رو خورد

معنی : وقتی که انسان خیلی گرسنه باشد.

خواب زن چپ می زند

معنی : در موری گفته می شود که خواب به تعبیرش خود باشد و بالعکس.

حسود هرگز نیاسود

معنی : از بخل و کینه به جایی نمی رسد.

حرفهای گنده تر از دهنش می زنه

معنی : سخنان نامناسب زدن

ضرب المثل حق

حرف حساب جواب نداره

معنی : درست گفتن مسئله ای درباره حق کسی.

زدیم و نگرفت!

معنی : کسی که خود را به خطر بیاندازد و نتیجه ای نداشته باشد.

حساب حسابه، کاکابرادر

معنی : مثل، برادریمان سر جاش بزغاله یکی هفت صنار.

چاقو دسته خودش را نمی بره

معنی : خویشان و بستگان برای همدیگر ناراحتی تولید نمی کنند.

چو فردا شد فکر فردا کنیم

معنی : از حالا جوش فردا را نزنیم.

ایراد بنی اسرائیلی گرفتن

معنی : خرده گیری نابه جا و غیر وارد

جهان ای برادر نماند بر کس دل اندر جهان آفرین بند و بس

معنی : دوری از دل بستن به دنیا (نزدیک شدن به خدا)

اگر کاه از تو نیست کاهدان از تو است

معنی : به آدم پرخور گفته می شود.

ضرب المثل پیروزی و شکست

جنگ دو سردارد

معنی : یعنی پایان جنگ گاهی پیروزیست و گاهی شکست است.

از این ستون به آن ستون فرجی است

معنی : گذشت زمان ممکن است برای حل مشکل تو مؤثر واقع شود.

اسب راگم کردن وپی نعلش گشتن

معنی : اصل رااز دست دادن و به دنبال فرع آن گشتن

آش دهانسوزی نیست

معنی : بسیار مطلوب و محبوب نیست.

جنگل مولاست

معنی : جماعتی نامناسب در جایی جمع شده اند.

از کاه کوه ساختن

معنی : چیز کوچک وبی اهمیت را بزرگ جلوه دادن

ضرب المثل لجبازی

از خر شیطان پیاده شدن

معنی : لج بازی نکردن

احترام امام زاد ه با متولی آن است

معنی : احترام هر کس را باید نزدیکان او حفظ نمایند.

آهسته بیا آهسته برو گربه شاخت نزند

معنی : پنهان کردن مطلب، بی سر وصدا انجام دادن کاری

مطالب مشابه را ببینید!